དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ང༽༼ཅ༽༼ཆ༽

ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-04-26

༼ང༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

བྱིས་པ་སོགས།

ངུ།

ངུ།

ངུས།

ངུས།༠

ཕོ་ཉ་སོགས།

མངག

མངག

མངགས།

རྔོགས།

དབུགས་སོགས།

བརྔུབ།

རྔུབ།

རྔུབས།

རྔུབས།

ཡོས་སོགས།

བརྔོ།

རྔོད།

བརྔོས།

རྔོས།༠

རི་དྭགས་སོགས།

བརྔོན།

རྔོན།

བརྔོན།

རྔོན།༠

མཚང་སོགས།

བསྔོག

སྔོག

བསྔོགས།

སྔོགས།

དགེ་བ་སོགས།

བསྔོ།

བསྔོ།

བསྔོས།

སྔོས།

༼ཅ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

ལག་པ་སོགས།

གཅུ།

གཅུ།

གཅུས།

གཅུས།

ཁྲལ་དང་དཀར་ཡོལ་སོགས།

གཅག

གཅོག

བཅག

ཆོག

ཤིང་སོགས།

གཅད།

གཅོད།

བཅད།

ཆོད།༠

མིག་དང་སྐུ་མདུན་སོགས།

གཅར།

གཅོར།

བཅར།

གཅོར།

གཡང་སོགས་ལ།

ལྕེབས།

ལྕེབས།

ལྕེབས།

ལྕེབ།

                ༼ཆ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

རྟ་སོགས།

བཅིབ།

ཆིབས།

བཅིབས།

ཆིབས།

རྒྱང་རིང་དུ།

མཆོང་།

མཆོང་།

མཆོངས།

མཆོང་།

ཞབས་སོགས་ཀྱིས།

གཅག

འཆག

བཅགས།

ཆོགས།

སྡིག་པ་སོགས།

བཤགས།

འཆགས།

བཤགས།

ཤོགས།

ཐུགས་ལ།

བཅང་།

འཆང་།

བཅངས།

ཆོངས།

གཏམ་སོགས།

བཤད།

འཆད།

བཤད།

ཤོད།༠

འབྲེལ་བ་སོགས།

འཆད།

འཆད།

ཆད།

ཉེས་པ་སོགས།

བཅབ།

འཆབ།

བཅབས།

ཆོབས།

བྲོ་གར་སོགས།

འཆམ།

འཆམ།

འཆམས།

འཆོམས།

དམ་དང་ཁྲིམས་སོགས།

བཅའ།

འཆའ།

འཆོས།

འཆོ།

རུས་པ་སོགས།

གཅའ།

འཆའ།

འཆོས།

འཆོ།

བློ་ཡུལ་དུ།

ཤར།

འཆར།

ཤར།

འཆར།

སྒོམ་ཆེན་སོགས།

འཆི།

འཆི།

ཤི།

ཞགས་པ་སོགས་ཀྱིས།

བཅིང་།

འཆིང་།

བཅིངས།

ཆིངས།༠

ཆུ་སོགས།

བཅུ།

འཆུ།

བཅུས།

ཆུས།

ལས་དོན་སོགས་ཁས།

འཆེ།

འཆེ།

འཆེས།

 

གདུང་སེམས་སོགས།

འཆོར།

འཆོར།

ཤོར།

 

བུ་སོགས།

བཅོལ།

འཆོལ།

བཅོལ།

ཆོལ།

སྐྱོན་སོགས།

བཅོས།

འཆོས།

བཅོས།

ཆོས།༠

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ང༽༼ཅ༽༼ཆ༽

2009-04-26 ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

༼ང༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

བྱིས་པ་སོགས།

ངུ།

ངུ།

ངུས།

ངུས།༠

ཕོ་ཉ་སོགས།

མངག

མངག

མངགས།

རྔོགས།

དབུགས་སོགས།

བརྔུབ།

རྔུབ།

རྔུབས།

རྔུབས།

ཡོས་སོགས།

བརྔོ།

རྔོད།

བརྔོས།

རྔོས།༠

རི་དྭགས་སོགས།

བརྔོན།

རྔོན།

བརྔོན།

རྔོན།༠

མཚང་སོགས།

བསྔོག

སྔོག

བསྔོགས།

སྔོགས།

དགེ་བ་སོགས།

བསྔོ།

བསྔོ།

བསྔོས།

སྔོས།

༼ཅ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

ལག་པ་སོགས།

གཅུ།

གཅུ།

གཅུས།

གཅུས།

ཁྲལ་དང་དཀར་ཡོལ་སོགས།

གཅག

གཅོག

བཅག

ཆོག

ཤིང་སོགས།

གཅད།

གཅོད།

བཅད།

ཆོད།༠

མིག་དང་སྐུ་མདུན་སོགས།

གཅར།

གཅོར།

བཅར།

གཅོར།

གཡང་སོགས་ལ།

ལྕེབས།

ལྕེབས།

ལྕེབས།

ལྕེབ།

                ༼ཆ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

རྟ་སོགས།

བཅིབ།

ཆིབས།

བཅིབས།

ཆིབས།

རྒྱང་རིང་དུ།

མཆོང་།

མཆོང་།

མཆོངས།

མཆོང་།

ཞབས་སོགས་ཀྱིས།

གཅག

འཆག

བཅགས།

ཆོགས།

སྡིག་པ་སོགས།

བཤགས།

འཆགས།

བཤགས།

ཤོགས།

ཐུགས་ལ།

བཅང་།

འཆང་།

བཅངས།

ཆོངས།

གཏམ་སོགས།

བཤད།

འཆད།

བཤད།

ཤོད།༠

འབྲེལ་བ་སོགས།

འཆད།

འཆད།

ཆད།

ཉེས་པ་སོགས།

བཅབ།

འཆབ།

བཅབས།

ཆོབས།

བྲོ་གར་སོགས།

འཆམ།

འཆམ།

འཆམས།

འཆོམས།

དམ་དང་ཁྲིམས་སོགས།

བཅའ།

འཆའ།

འཆོས།

འཆོ།

རུས་པ་སོགས།

གཅའ།

འཆའ།

འཆོས།

འཆོ།

བློ་ཡུལ་དུ།

ཤར།

འཆར།

ཤར།

འཆར།

སྒོམ་ཆེན་སོགས།

འཆི།

འཆི།

ཤི།

ཞགས་པ་སོགས་ཀྱིས།

བཅིང་།

འཆིང་།

བཅིངས།

ཆིངས།༠

ཆུ་སོགས།

བཅུ།

འཆུ།

བཅུས།

ཆུས།

ལས་དོན་སོགས་ཁས།

འཆེ།

འཆེ།

འཆེས།

 

གདུང་སེམས་སོགས།

འཆོར།

འཆོར།

ཤོར།

 

བུ་སོགས།

བཅོལ།

འཆོལ།

བཅོལ།

ཆོལ།

སྐྱོན་སོགས།

བཅོས།

འཆོས།

བཅོས།

ཆོས།༠

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།