སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ནི། ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

འཇིགས་མེད་ནུབ་པ། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2013-04-06

  དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ། གློག་ཀླད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་གིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། གློག་ཀླད་ནི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་སྤུང་འཇོག་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ས་ལྟ་བུ་ཡང་ཆགས་ནས་ཡོད། དེར་བརྟེན། མི་མང་པོའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་གསང་བ། ཡིག་ཆ་སོགས་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་གཞན་གྱིས་ལྐོག་ལྟ་དང་བརྐུ་འཁྱེར་བྱེད་གི་ཡོད། མི་མང་པོའི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་གློག་ཀླད་ཀྱི་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་(Recycle bin) ནས་གཙང་བཟོ་བྱས་ཚར་ན། གཙང་མ་བཟོས་ཚར་ཡིན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་སུ་དེ་འདྲ་རེད་དམ།
 ནམ་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གློག་ཀླད་སྟེང་དུ་སོ་སོར་མི་དགོས་བའི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར། བརྙན་ཐུང་སོགས་གང་ཞིག་ཡོད་ན།  དང་པོར་ཡིག་ཆའམ་འདྲ་པར་དེ་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་དུ་གཡུགས།  དེའི་རྗེས་སུ་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་བསྐྱར་དུ་གསུབ་གི་ཡོད། མི་མང་པོའི་སེམས་སུ་རིམ་པ་འདི་གཉིས་བརྒྱུད་ཚར་ན། ཡིག་ཆའམ་འདྲ་པར་དེ་དག་གཙང་བཟོ་བྱས་ཚར་བ་ཡིན་བསམ་གྱིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ། གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་གསུབ་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་དག་གཙང་བཟོ་ཆགས་མེད།
 གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་བསུབ་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རིགས་ཡིན་ཚེ། གཞན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྲ་གཟུགས་ཉར་ཆས་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་བསྔོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་སོགས་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་སྟེང་ནས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ན། སུབ་བྱེད་(Eraser) ཟེར་བའི་མ་ལག་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།
  ད་ལྟ་ཕན་ལ། ང་ཚོས་ཤེས་བ་ལྟར་ན་ཚད་ལྡན་གྱི་སུབ་བྱེད་མ་ལག་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚོ་ནི་པིས་ཁྲིར་སྒྲོའུ་ཁྲི་མན་དང་ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།  རྦུ་རུའུ་སུཞིས་ནེར་བཅས་ཡིན། ཕིས་ཁྲིར་སྒྲོའུ་ཁྲི་མན་གྱིས་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡིས་རིམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྦུ་རུའུ་སུ་ ཞིས་ནེར་གྱིས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡིས་རིམ་པ་བདུན་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེའི་ཉེན་སྲུང་གི་ནུས་བ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་དེ་ནི་གཙོ་བོ་དམག་མི་དང་གཞུང་འཛིན་སྡེ་ཁག་གི་བེད་སྤྱོད་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གཙང་བཟོའི་ཆེད་དུ་ཡིན།
   རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་པ་མང་པོའི་གློག་ཀླད་ལ་གཞན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཕྱི་གྱར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་མི་སྒེར་བའི་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་ལག་པར་ཤོར་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་གལ་ཆེན་གྱི་རིགས་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་གསུབ་པ་མ་གཏོགས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན། གོང་དུ་གླེང་བཞིན་པའི་ཉེན་ཁ་འདི་དག་འགོག་ཐབས་ནི། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་གློག་ཀླད་ངོས་སུ་ཕབ་ལེན་དང་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ཡིན།  སུབ་བྱེད་མ་ལག་འདི་ཕབ་ལེན་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ལས་སླ།
གཤམ་དུ་སུབ་བྱེད་མ་ལག་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཁ་གསལ་ཞིག་འབྲི། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་རྗེས་འདེད་བྱས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་རོགས།
  ཐོག་མར། འབྲེལ་ཐག་འདི་(http://eraser.heidi.ie/download.php)བརྒྱུད་སུབ་བྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུག་མ་ལག་དེ་ཕབ་ལེན་དགོས། ཕབ་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྫོགས་མཚམས། རྟགས་རིས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཤར་ཡོང་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་ནས་ནང་འཇུག་བྱོས། ནང་བཅུག་མཁན་པོས་སོར་བཞག་གི་སྒྲིག་བཟོའི་མ་ལག་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་དམིགས་བསལ་གཏོང་མི་དགོས།
ནང་འཇུག་གི་རིམ་པ་དེ་རྫོགས་རྗེས། སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འགོ་ཚུགས།
 
  ཡང་ན། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་སྟེང་གི་རྟགས་རིས་དེར་བསྟུད་མར་ཐེངས་གཉིས་བསྣུན།
 
 དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་འདི་མངོན་ཡོང་གི་རེད།
 
 སུབ་བྱེད་ཀྱི་སྡེབས་ལེགས་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། སྒྲིག་བཟོའི་(Settings) སྒང་ལ་བསྣུན།
 
  འདིའི་འགྲོ་སྟངས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན།
  དེ་ནས་གོང་གི་འདྲ་རིས་འདིའི་སྒང་གི།  (Integrate Eraser into Windows Explore) ཟེར་བ་འདིའི་སྒང་ལ་རྟགས་རྒྱོབས། དེ་ལྟར་བྱས་ན། སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལས་སླ་རུ་གཏོང་ཐུབ།
  གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས། སུབ་བྱེད་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པའི་གཙང་བཟོའི་བྱེད་ཐབས་མ་ལག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་ཚེ། (The Default file erasure method drop down list) ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་དང་། ཁྱེད་རང་ལ་གཙང་བཟོའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གང་མང་རག་གི་རེད།
 
 གོང་གི་གདམ་ཁ་མང་པོའི་ཁྲོད་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་གཞུང་གིས་ཚད་ལྡན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་གཅིག་འདེམས་པའམ། ཡང་ན་། ཉེན་སྲུང་གི་ནུས་བ་ཆེ་བའི (Schneier 7)  འདེམས་ཀྱང་ཆོག དེ་ཚོ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། སྒྲིག་བཟོ་ཉར་ཚགས་(Save Settings) ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་ནས་སུབ་བྱེད་སྒོ་རྒྱོབས། འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ཕབ་ལེན་དང་དེའི་སྒྲིག་བཟོ་གཙང་མ་གྲུབ་པའི་མཚམས་དེ་ཡིན།
  སྤྱིར་བཏང་ནས། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ཁོངས་སུ། ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་དང་ཟླ་ཚེས་ངེས་ཅན་འོག་ལས་ཀ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ། འདི་ནི་ཁྱེད་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་སྲིད། ཐོ་གཞུང་གི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིག་ཆ་གསུབ་ཚུལ་དང་ཇི་ལྟར་གད་སྙིག་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསུབ་ཚུལ་སྟོན་ཆོག
  དཔེར་ན། ཡིག་ཆ་གཅིག་གསུབ་པར། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཡིན་སྲིད། གང་ལྟར། ཁྱེད་ནས་གསུབ་འདོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན།
 དེའི་རྗེས་སུ། སུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་སུབ་ཟེར་བ་དེ་(Erase)གདམ།
 
 གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསུབ་འདོད་ཚེ། དང་པོར་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་རྟགས་རིས་དེའི་སྟེང་ལ་གཡས་བསྣུན་བྱོས།
 དེ་ནས། སུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་སུབ་(Erase) ཟེར་བ་དེ་འདོམས།
 འདི་ནི་ཡིག་ཆ་ཇི་ལྟར་སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཚུལ་དེ་ཡིན།
 སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་སྟེང་ཡོད་ཚེ། གློག་ཀླད་སྟེང་ཡོད་པའི་ཁྱེད་རང་གི་གསང་རྒྱ་ཅན་དང་སྒེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གཞན་གྱིས་བསྔོགས་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྡབ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བརྟན་དུ་སོང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་འདི་ལྷག་པར་དུ་དྲག་པོའི་སྲིད་གཞུང་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འཐབ་རྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན། གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལ་གཏོང་མཁན་་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ།  
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ནི། ཉེན་སྲུང་གི་ཐབས་ལམ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན།

2013-04-06 འཇིགས་མེད་ནུབ་པ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

  དེང་རབས་སྤྱི་ཚོགས་ཁྲོད་དུ། གློག་ཀླད་བེད་སྤྱོད་བྱེད་མཁན་མང་དུ་འགྲོ་གིན་ཡོད་པ་མ་ཟད་། མི་མང་པོ་ཞིག་གི་ཉིན་རེའི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ཀྱང་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་ནས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ཅིང་། གློག་ཀླད་ནི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་སྤུང་འཇོག་དང་ཉར་ཚགས་བྱེད་ས་ལྟ་བུ་ཡང་ཆགས་ནས་ཡོད། དེར་བརྟེན། མི་མང་པོའི་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་དང་གསང་བ། ཡིག་ཆ་སོགས་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་གཞན་གྱིས་ལྐོག་ལྟ་དང་བརྐུ་འཁྱེར་བྱེད་གི་ཡོད། མི་མང་པོའི་བསམ་ཚུལ་ལ། ཡིག་ཆ་གང་ཞིག་གློག་ཀླད་ཀྱི་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་(Recycle bin) ནས་གཙང་བཟོ་བྱས་ཚར་ན། གཙང་མ་བཟོས་ཚར་ཡིན་བསམ་གྱི་ཡོད་པ་རེད། དོན་དངོས་སུ་དེ་འདྲ་རེད་དམ།
 ནམ་རྒྱུན་མི་རྣམས་ཀྱིས་གློག་ཀླད་སྟེང་དུ་སོ་སོར་མི་དགོས་བའི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར། བརྙན་ཐུང་སོགས་གང་ཞིག་ཡོད་ན།  དང་པོར་ཡིག་ཆའམ་འདྲ་པར་དེ་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་དུ་གཡུགས།  དེའི་རྗེས་སུ་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནང་དུ་ཡིག་ཆ་དེ་བསྐྱར་དུ་གསུབ་གི་ཡོད། མི་མང་པོའི་སེམས་སུ་རིམ་པ་འདི་གཉིས་བརྒྱུད་ཚར་ན། ཡིག་ཆའམ་འདྲ་པར་དེ་དག་གཙང་བཟོ་བྱས་ཚར་བ་ཡིན་བསམ་གྱིན་ཡོད་པ་རེད། འོན་ཀྱང་། དོན་དངོས་སུ། གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་གསུབ་པ་ཙམ་གྱིས་དེ་དག་གཙང་བཟོ་ཆགས་མེད།
 གལ་སྲིད་ཁྱེད་ཀྱིས་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་བསུབ་ཚར་བའི་ཡིག་ཆ་དེ་གསང་བའི་ཡིག་ཆ་དང་སྒེར་གྱི་གནས་ཚུལ་གལ་ཆེན་རིགས་ཡིན་ཚེ། གཞན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་ཀྱི་སྲ་གཟུགས་ཉར་ཆས་བརྒྱུད་ནས་བསྐྱར་བསྔོགས་བྱེད་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད། དེར་བརྟེན། ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་སོགས་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་སྟེང་ནས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ན། སུབ་བྱེད་(Eraser) ཟེར་བའི་མ་ལག་འདི་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ཧ་ཅང་གལ་ཆེ།
  ད་ལྟ་ཕན་ལ། ང་ཚོས་ཤེས་བ་ལྟར་ན་ཚད་ལྡན་གྱི་སུབ་བྱེད་མ་ལག་གསུམ་ཡོད་ཅིང་། དེ་ཚོ་ནི་པིས་ཁྲིར་སྒྲོའུ་ཁྲི་མན་དང་ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས།  རྦུ་རུའུ་སུཞིས་ནེར་བཅས་ཡིན། ཕིས་ཁྲིར་སྒྲོའུ་ཁྲི་མན་གྱིས་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡིས་རིམ་པ་སུམ་ཅུ་སོ་ལྔ་བརྒྱུད་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད། རྦུ་རུའུ་སུ་ ཞིས་ནེར་གྱིས་ཀྱང་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་ཚད་ལྡན་ཞིག་བཟོས་ཡོད་ཅིང་དེ་ཡིས་རིམ་པ་བདུན་བརྒྱུད་ནས་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་ལ་དེའི་ཉེན་སྲུང་གི་ནུས་བ་ཧ་ཅང་ཆེ། ཨ་རིའི་བདེ་སྲུང་ལས་ཁུངས་ཀྱི་ཡིག་ཆ་གཙང་བཟོའི་མ་ལག་དེ་ནི་གཙོ་བོ་དམག་མི་དང་གཞུང་འཛིན་སྡེ་ཁག་གི་བེད་སྤྱོད་ལ་དམིགས་པ་ཞིག་ཡིན་ཞིང་། གཙོ་བོ་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་སོགས་གཙང་བཟོའི་ཆེད་དུ་ཡིན།
   རྒྱལ་ཁབ་མང་པོའི་ནང་དུ་ཤེས་ཡོན་པ་མང་པོའི་གློག་ཀླད་ལ་གཞན་གྱིས་ཞིབ་བཤེར་བྱས་ནས་གསང་བའི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་ཕྱི་གྱར་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་མ་ཟད་མི་སྒེར་བའི་གསང་རྒྱ་ཅན་གྱི་གནས་ཚུལ་མང་པོ་གློག་ཀླད་བརྒྱུད་གཞན་གྱི་ལག་པར་ཤོར་གྱི་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སོ་སོའི་གློག་ཀླད་སྟེང་དུ་ཡོད་པའི་ཡིག་ཆ་དང་འདྲ་པར་གལ་ཆེན་གྱི་རིགས་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ནས་གསུབ་པ་མ་གཏོགས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཀྱི་མེད། དེར་བརྟེན། གོང་དུ་གླེང་བཞིན་པའི་ཉེན་ཁ་འདི་དག་འགོག་ཐབས་ནི། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་གློག་ཀླད་ངོས་སུ་ཕབ་ལེན་དང་དེ་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་གཉིས་ཡིན།  སུབ་བྱེད་མ་ལག་འདི་ཕབ་ལེན་དང་བེད་སྤྱོད་གཏོང་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་ལས་སླ།
གཤམ་དུ་སུབ་བྱེད་མ་ལག་ཕབ་ལེན་བྱེད་སྟངས་ཁ་གསལ་ཞིག་འབྲི། ཁྱེད་ཀྱིས་ཀྱང་དེ་ལ་རྗེས་འདེད་བྱས་ནས་ཕབ་ལེན་བྱེད་རོགས།
  ཐོག་མར། འབྲེལ་ཐག་འདི་(http://eraser.heidi.ie/download.php)བརྒྱུད་སུབ་བྱེད་ཀྱི་ནང་འཇུག་མ་ལག་དེ་ཕབ་ལེན་དགོས། ཕབ་ལེན་གྱི་རིམ་པ་རྫོགས་མཚམས། རྟགས་རིས་ཆུང་ཆུང་ཞིག་ཤར་ཡོང་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་ནས་ནང་འཇུག་བྱོས། ནང་བཅུག་མཁན་པོས་སོར་བཞག་གི་སྒྲིག་བཟོའི་མ་ལག་མཁོ་སྤྲོད་བྱས་ཡོད་པས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་དམིགས་བསལ་གཏོང་མི་དགོས།
ནང་འཇུག་གི་རིམ་པ་དེ་རྫོགས་རྗེས། སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་གཏོང་འགོ་ཚུགས།
 
  ཡང་ན། ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་སྟེང་གི་རྟགས་རིས་དེར་བསྟུད་མར་ཐེངས་གཉིས་བསྣུན།
 
 དེ་ནས་གཤམ་གྱི་ཤོག་ངོས་འདི་མངོན་ཡོང་གི་རེད།
 
 སུབ་བྱེད་ཀྱི་སྡེབས་ལེགས་པོ་ཡོང་བའི་ཆེད་དུ། སྒྲིག་བཟོའི་(Settings) སྒང་ལ་བསྣུན།
 
  འདིའི་འགྲོ་སྟངས་འདི་ནི་ཧ་ཅང་སྟབས་བདེ་ཡིན།
  དེ་ནས་གོང་གི་འདྲ་རིས་འདིའི་སྒང་གི།  (Integrate Eraser into Windows Explore) ཟེར་བ་འདིའི་སྒང་ལ་རྟགས་རྒྱོབས། དེ་ལྟར་བྱས་ན། སུབ་བྱེད་བེད་སྤྱོད་ཀྱི་རིམ་པ་དེ་ལས་སླ་རུ་གཏོང་ཐུབ།
  གལ་སྲིད་ཁྱེད་རང་གིས། སུབ་བྱེད་ཀྱིས་བེད་སྤྱོད་གཏོང་བཞིན་པའི་གཙང་བཟོའི་བྱེད་ཐབས་མ་ལག་ལ་འགྱུར་བ་གཏོང་འདོད་ཚེ། (The Default file erasure method drop down list) ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་དང་། ཁྱེད་རང་ལ་གཙང་བཟོའི་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་གདམ་ཁ་གང་མང་རག་གི་རེད།
 
 གོང་གི་གདམ་ཁ་མང་པོའི་ཁྲོད་ནས། ཁྱེད་ཀྱིས་གཞུང་གིས་ཚད་ལྡན་ལ་ངོས་འཛིན་གནང་བ་གཅིག་འདེམས་པའམ། ཡང་ན་། ཉེན་སྲུང་གི་ནུས་བ་ཆེ་བའི (Schneier 7)  འདེམས་ཀྱང་ཆོག དེ་ཚོ་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། སྒྲིག་བཟོ་ཉར་ཚགས་(Save Settings) ཟེར་བ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན་ནས་སུབ་བྱེད་སྒོ་རྒྱོབས། འདི་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ཕབ་ལེན་དང་དེའི་སྒྲིག་བཟོ་གཙང་མ་གྲུབ་པའི་མཚམས་དེ་ཡིན།
  སྤྱིར་བཏང་ནས། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་ལྟེ་བའི་ཁོངས་སུ། ཁྱེད་ཀྱིས་དུས་ཚོད་དང་ཟླ་ཚེས་ངེས་ཅན་འོག་ལས་ཀ་གཏན་འཁེལ་བྱེད་ཐུབ། འདི་ནི་ཁྱེད་ལ་དགོས་མཁོ་ཡོད་སྲིད། ཐོ་གཞུང་གི་ནང་དུ་ང་ཚོས་ཁྱེད་ལ་ཇི་ལྟར་ཡིག་ཆ་གསུབ་ཚུལ་དང་ཇི་ལྟར་གད་སྙིག་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསུབ་ཚུལ་སྟོན་ཆོག
  དཔེར་ན། ཡིག་ཆ་གཅིག་གསུབ་པར། གཅིག་བྱས་ན་དེ་ཡིག་སྣོད་ཅིག་ཡིན་སྲིད། གང་ལྟར། ཁྱེད་ནས་གསུབ་འདོད་པའི་ཡིག་ཆ་དེའི་སྒང་ལ་བསྣུན།
 དེའི་རྗེས་སུ། སུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་སུབ་ཟེར་བ་དེ་(Erase)གདམ།
 
 གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་དཀར་ཆག་གསུབ་འདོད་ཚེ། དང་པོར་གད་སྙིགས་བླུགས་སྣོད་ཀྱི་རྟགས་རིས་དེའི་སྟེང་ལ་གཡས་བསྣུན་བྱོས།
 དེ་ནས། སུབ་བྱེད་ཀྱི་ཐོ་གཞུང་ནས་སུབ་(Erase) ཟེར་བ་དེ་འདོམས།
 འདི་ནི་ཡིག་ཆ་ཇི་ལྟར་སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་བེད་སྤྱོད་བཏང་ནས་གཙང་བཟོ་བྱེད་ཚུལ་དེ་ཡིན།
 སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་འདི་ཁྱེད་ཀྱི་གློག་ཀླད་སྟེང་ཡོད་ཚེ། གློག་ཀླད་སྟེང་ཡོད་པའི་ཁྱེད་རང་གི་གསང་རྒྱ་ཅན་དང་སྒེར་བའི་གནས་ཚུལ་དེ་ཚོ་གཞན་གྱིས་བསྔོགས་མི་ཐུབ་པ་མ་ཟད། ཁྱེད་ཀྱི་བདེ་འཇགས་ལྡབ་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བརྟན་དུ་སོང་ཡོད། ལྷག་པར་དུ། སུབ་བྱེད་ཀྱི་མ་ལག་འདི་ལྷག་པར་དུ་དྲག་པོའི་སྲིད་གཞུང་གི་འོག་ཏུ་ཡོད་པའི་འཐབ་རྩོད་པ་དང་ལས་འགུལ་སྤེལ་མཁན། གནས་ཚུལ་ཕྱི་ལ་གཏོང་མཁན་་ཚོར་དམིགས་བསལ་གྱི་ཕན་ཐོགས་དང་གལ་ཆེ།  
 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།