དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ག༽

ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-04-26

                              ༼ག༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

རྟ་ཁལ་སོགས།

གླ།

གླ།

གླས།

གློས།

འོག་ཏུ།

གླེབ།

གླེབ།

གླེབས།

གླེབས།༠

ལན་སོགས།

གློན།

གློན།

གླན།

གློན།

ལོགས་སུ།

དགར།

དགར།

བཀར།

ཀོར།

གད་མོ།

བགད།

དགོད།

བགད།

དགོད།

ས་ཐོག་ནས།

དགྲུག

དགྲུགས།

དགྲུགས།

སྒྲུགས།

ཉམས་ཚོད་སོགས།

བགམ།

བགམ།

བགམས།

བགོམས།

ཅ་ལག་སོགས།

བགོ།

བགོད།

བགོས།

བགོས།

རྐང་བས།

བགོམ།

བགོམ།

བགོམས།

བགོམས།༠

བྱ་བ་སོགས།

བགྱི།

བགྱིད།

བགྱིས།

གྱིས།༠

འབྲས་སོགས།

བགྲུ།

བགྲུད།

བགྲུས།

གྲུས།

གཞུང་དོན་སོགས།

བགྲོ།

བགྲོ།

བགྲོས།

བགྲོས།

གྲངས་དང་ཕྲེང་བ་སོགས།

བགྲང་།

བགྲོང་།

བགྲངས།

བགྲོངས།

སྐད་སོགས།

འགག

འགག

འགགས།

རྡོ་ཤིང་སོགས།

དགས།

འགས།

བཀས།

ཁོས།

ཕྱེ་རྩམ་སོགས།

འགམ།

འགམ།

འགམས།

འགོམས།

གྲོགས་སོགས།

དགུག

འགུགས།

བཀུག

ཁུག

དགྲ་སོགས།

དགུམ།

འགུམ།

བཀུམ།

ཁུམ།

སྣོད་སོགས།

དགང་།

འགེངས།

བཀང་།

ཁོངས།

ཁང་བ་སོགས།

དགབ།

འགེབས།

བཀབ།

ཁོབ།

དོས་རྒྱབ་སོགས།

དགལ།

འགེལ།

བཀལ།

ཁོལ།

རིམས་ནད་སོགས།

འགོ

འགོ

འགོས།

 

རྒོལ་ངན་སོགས།

དགག

འགོག

བཀག

ཁོག

རྩ་བ་ནས།

དགོག

འགོག

བཀོག

ཁོག

འཆར་གཞི་སོགས།

དགོད།

འགོད།

བཀོད།

ཁོད།

ཡུལ་དུས་སོགས།

འགྱུར།

འགྱུར།

གྱུར།

 

གྱེན་དུ།

འགྱོགས།

འགྱོགས།

བཀྱགས།

ཁྱོགས།

ཁ་མཆུ་སོགས།

འགྲིག

འགྲིག

འགྲིགས།

 

བྱ་བ་སོགས།

འགྲུབ།

འགྲུབ།

གྲུབ།

རྒྱལ་ཁམས་སོགས།

འགྲིམ།

འགྲིམ།

འགྲིམས།

འགྲིམ།

རིགས་པ་སོགས།

འགྲེ།

འགྲེ།

འགྲེས།

 

རྩ་ཚིག་སོགས།

དགྲམ།

འགྲེམ།

བཀྲམ།

ཁྲོམས།

གཞུང་དོན་སོགས།

བཀྲལ།

འགྲེལ།

བཀྲལ།

ཁྲོལ།

ལམ་དུ།

འགྲོ།

འགྲོ།

སོང་།

སོང་།

བླ་དཔོན་སོགས།

དགྲོང་།

འགྲོངས།

བཀྲོངས།

ཁྲོངས།

མདུད་པ་སོགས།

དགྲོལ།

འགྲོལ།

བཀྲོལ།

ཁྲོལ།

ཆུ་བོ་སོགས།

བརྒལ།

རྒལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

དགྲ་ལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

མདའ་རྡོ་སོགས།

བརྒྱག

རྒྱག

བརྒྱབ།

རྒྱོབ།

ཕྲ་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས།

བརྒྱན།

རྒྱན།

བརྒྱན།

རྒྱན།

རྟ་སོགས།

བརྒྱུག

རྒྱུག

བརྒྱུགས།

རྒྱུགས།༠

ཕྲེང་བ་སོགས།

བརྒྱུ།

རྒྱུད།

བརྒྱུས།

རྒྱུས།

བུད་མེད་སོགས།

རྒྱོ།

རྒྱོ།

རྒྱོས།

རྒྱོས།༠

ཀོ་བ་སོགས།

བརྒྱང་།

རྒྱོང་།

བརྒྱངས།

རྒྱོངས།༠

ལམ་སོགས་སུ་།

བསྒུག

སྒུག

བསྒུགས།

སྒུགས།༠

མགོ་སོགས།

བསྒུར།

སྒུར།

བསྒུར།

སྒུར།

ལག་པས།

བསྒུལ།

སྒུལ།

བསྒུལ།

སྒུལ།༠

བག་ཆགས་སོགས།

བསྒོ།

སྒོ།

བསྒོས།

སྒོས།༠

ཟན་སོགས།

བསྒང་།

སྒོང་།

བསྒངས།

སྒོངས།

བཟོད་པ་སོགས།

བསྒོམ།

སྒོམ།

བསྒོམས།

སྒོམས།༠

སྐད་ཡིག་སོགས།

བསྒྱུར།

སྒྱུར།

བསྒྱུར།

སྒྱུར།༠

རྒན་པོ་སོགས།

བསྒྱེལ།

སྒྱེལ།

བསྒྱེལ།

སྒྱེལ།༠

གྲལ་སོགས།

བསྒྲིག

སྒྲིག

བསྒྲིགས།

སྒྲིགས།༠

རྨོངས་པ་སོགས་ཀྱིས།

བསྒྲིབ།

སྒྲིབ།

བསྒྲིབས།

སྒྲིབས།༠

སྐུད་པ་སོགས།

བསྒྲིམ།

སྒྲིམ།

བསྒྲིམས།

སྒྲིམས།༠

སྣོད་སོགས་སུ།

འདྲིལ།

སྒྲིལ།

དྲིལ།

དྲིལ།

གཞན་དང་།

བསྒྲུན།

སྒྲུན།

བསྒྲུན།

སྒྲུན།༠

ལས་དོན་སོགས།

བསྒྲུབ།

སྒྲུབ།

བསྒྲུབས།

སྒྲུབས།༠

རིགས་པ་སོགས།

བསྒྲེ།

སྒྲེ།

བསྒྲེས།

སྒྲེས།

རྒྱལ་མཚན་སོགས།

བསྒྲེང་།

སྒྲེང་།

བསྒྲེངས།

སྒྲེངས།༠

བཀའ་རྒྱ་སོགས།

བསྒྲག

སྒྲོག

བསྒྲགས།

སྒྲོགས།

སྡུག་བསྔལ་སོགས་ལས།

བསྒྲལ།

སྒྲོལ།

བསྒྲལ།

སྒྲོལ།༠

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ག༽

2009-04-26 ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

                              ༼ག༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

རྟ་ཁལ་སོགས།

གླ།

གླ།

གླས།

གློས།

འོག་ཏུ།

གླེབ།

གླེབ།

གླེབས།

གླེབས།༠

ལན་སོགས།

གློན།

གློན།

གླན།

གློན།

ལོགས་སུ།

དགར།

དགར།

བཀར།

ཀོར།

གད་མོ།

བགད།

དགོད།

བགད།

དགོད།

ས་ཐོག་ནས།

དགྲུག

དགྲུགས།

དགྲུགས།

སྒྲུགས།

ཉམས་ཚོད་སོགས།

བགམ།

བགམ།

བགམས།

བགོམས།

ཅ་ལག་སོགས།

བགོ།

བགོད།

བགོས།

བགོས།

རྐང་བས།

བགོམ།

བགོམ།

བགོམས།

བགོམས།༠

བྱ་བ་སོགས།

བགྱི།

བགྱིད།

བགྱིས།

གྱིས།༠

འབྲས་སོགས།

བགྲུ།

བགྲུད།

བགྲུས།

གྲུས།

གཞུང་དོན་སོགས།

བགྲོ།

བགྲོ།

བགྲོས།

བགྲོས།

གྲངས་དང་ཕྲེང་བ་སོགས།

བགྲང་།

བགྲོང་།

བགྲངས།

བགྲོངས།

སྐད་སོགས།

འགག

འགག

འགགས།

རྡོ་ཤིང་སོགས།

དགས།

འགས།

བཀས།

ཁོས།

ཕྱེ་རྩམ་སོགས།

འགམ།

འགམ།

འགམས།

འགོམས།

གྲོགས་སོགས།

དགུག

འགུགས།

བཀུག

ཁུག

དགྲ་སོགས།

དགུམ།

འགུམ།

བཀུམ།

ཁུམ།

སྣོད་སོགས།

དགང་།

འགེངས།

བཀང་།

ཁོངས།

ཁང་བ་སོགས།

དགབ།

འགེབས།

བཀབ།

ཁོབ།

དོས་རྒྱབ་སོགས།

དགལ།

འགེལ།

བཀལ།

ཁོལ།

རིམས་ནད་སོགས།

འགོ

འགོ

འགོས།

 

རྒོལ་ངན་སོགས།

དགག

འགོག

བཀག

ཁོག

རྩ་བ་ནས།

དགོག

འགོག

བཀོག

ཁོག

འཆར་གཞི་སོགས།

དགོད།

འགོད།

བཀོད།

ཁོད།

ཡུལ་དུས་སོགས།

འགྱུར།

འགྱུར།

གྱུར།

 

གྱེན་དུ།

འགྱོགས།

འགྱོགས།

བཀྱགས།

ཁྱོགས།

ཁ་མཆུ་སོགས།

འགྲིག

འགྲིག

འགྲིགས།

 

བྱ་བ་སོགས།

འགྲུབ།

འགྲུབ།

གྲུབ།

རྒྱལ་ཁམས་སོགས།

འགྲིམ།

འགྲིམ།

འགྲིམས།

འགྲིམ།

རིགས་པ་སོགས།

འགྲེ།

འགྲེ།

འགྲེས།

 

རྩ་ཚིག་སོགས།

དགྲམ།

འགྲེམ།

བཀྲམ།

ཁྲོམས།

གཞུང་དོན་སོགས།

བཀྲལ།

འགྲེལ།

བཀྲལ།

ཁྲོལ།

ལམ་དུ།

འགྲོ།

འགྲོ།

སོང་།

སོང་།

བླ་དཔོན་སོགས།

དགྲོང་།

འགྲོངས།

བཀྲོངས།

ཁྲོངས།

མདུད་པ་སོགས།

དགྲོལ།

འགྲོལ།

བཀྲོལ།

ཁྲོལ།

ཆུ་བོ་སོགས།

བརྒལ།

རྒལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

དགྲ་ལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

བརྒལ།

རྒོལ།

མདའ་རྡོ་སོགས།

བརྒྱག

རྒྱག

བརྒྱབ།

རྒྱོབ།

ཕྲ་རྒྱན་སོགས་ཀྱིས།

བརྒྱན།

རྒྱན།

བརྒྱན།

རྒྱན།

རྟ་སོགས།

བརྒྱུག

རྒྱུག

བརྒྱུགས།

རྒྱུགས།༠

ཕྲེང་བ་སོགས།

བརྒྱུ།

རྒྱུད།

བརྒྱུས།

རྒྱུས།

བུད་མེད་སོགས།

རྒྱོ།

རྒྱོ།

རྒྱོས།

རྒྱོས།༠

ཀོ་བ་སོགས།

བརྒྱང་།

རྒྱོང་།

བརྒྱངས།

རྒྱོངས།༠

ལམ་སོགས་སུ་།

བསྒུག

སྒུག

བསྒུགས།

སྒུགས།༠

མགོ་སོགས།

བསྒུར།

སྒུར།

བསྒུར།

སྒུར།

ལག་པས།

བསྒུལ།

སྒུལ།

བསྒུལ།

སྒུལ།༠

བག་ཆགས་སོགས།

བསྒོ།

སྒོ།

བསྒོས།

སྒོས།༠

ཟན་སོགས།

བསྒང་།

སྒོང་།

བསྒངས།

སྒོངས།

བཟོད་པ་སོགས།

བསྒོམ།

སྒོམ།

བསྒོམས།

སྒོམས།༠

སྐད་ཡིག་སོགས།

བསྒྱུར།

སྒྱུར།

བསྒྱུར།

སྒྱུར།༠

རྒན་པོ་སོགས།

བསྒྱེལ།

སྒྱེལ།

བསྒྱེལ།

སྒྱེལ།༠

གྲལ་སོགས།

བསྒྲིག

སྒྲིག

བསྒྲིགས།

སྒྲིགས།༠

རྨོངས་པ་སོགས་ཀྱིས།

བསྒྲིབ།

སྒྲིབ།

བསྒྲིབས།

སྒྲིབས།༠

སྐུད་པ་སོགས།

བསྒྲིམ།

སྒྲིམ།

བསྒྲིམས།

སྒྲིམས།༠

སྣོད་སོགས་སུ།

འདྲིལ།

སྒྲིལ།

དྲིལ།

དྲིལ།

གཞན་དང་།

བསྒྲུན།

སྒྲུན།

བསྒྲུན།

སྒྲུན།༠

ལས་དོན་སོགས།

བསྒྲུབ།

སྒྲུབ།

བསྒྲུབས།

སྒྲུབས།༠

རིགས་པ་སོགས།

བསྒྲེ།

སྒྲེ།

བསྒྲེས།

སྒྲེས།

རྒྱལ་མཚན་སོགས།

བསྒྲེང་།

སྒྲེང་།

བསྒྲེངས།

སྒྲེངས།༠

བཀའ་རྒྱ་སོགས།

བསྒྲག

སྒྲོག

བསྒྲགས།

སྒྲོགས།

སྡུག་བསྔལ་སོགས་ལས།

བསྒྲལ།

སྒྲོལ།

བསྒྲལ།

སྒྲོལ།༠

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།