གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བའི་པར་གཞི་གསར་བ་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད།

ནང་དོན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། གཟིགས་སླ་བ་དང་། བྱེད་ནུས་མང་དུ་འཛོམས་པའི་མཆོད་མེ་དྲ་བ་གསར་བ་དེ་དངོས་སུ་ཤར་གཏོང་བྱས་ཡོད།