དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ད༽༼ན༽

ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-04-26

༼ད༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

གོས་སོགས།

དྲ།

དྲ།

དྲས།

དྲས།༠

ཁ་སོགས།

གདང་།

གདང་།

གདངས།

གདོངས།༠

ནད་སོགས་ཀྱིས།

གདུང་།

གདུང་།

གདུངས།

གདུངས།

ཙན་དན་སོགས།

བདར།

བདར།

བདར།

བདོར།༠

སྤོས་ཀྱིས།

བདུག

བདུག

བདུག

ཐུག

དྲི་མ་སོགས།

འདག

འདག

དག

 

མྱ་ངན་སོགས་ལས།

འདའ།

འདའ།

འདས།

 

གདན་སོགས།

གདིང་།

འདིང་།

བཏིང་།

ཐིངས།

ཚོགས་སུ།

འདུ།

འདུ།

འདུས།

གུས་པས།

འདུད།

འདུད།

བཏུད།

ཐུད།

དགྲ་བོ་སོགས།

གདུལ།

འདུལ།

བཏུལ།

ཐུལ།༠

སྲང་དང་གྱེན་དུ།

འདེགས།

འདེགས།

བཏེགས།

ཐེགས།

ནོར་ཕྱུགས་སོགས།

བདའ།

འདེད།

བདས།

ཐེད།

རྗེས་ནས།

འདེད།

འདེད།

དེད།

ཐེད།

ས་བོན་སོགས།

གདབ།

འདེབས།

བཏབ།

ཐོབ།༠

མང་པོའི་ནང་ནས།

གདམ།

འདེམ།

འདམས།

འདོམས།

མིང་དང་ཕན་སོགས།

གདགས།

འདོགས།

བཏགས།

ཐོགས།༠

ཁ་ཏོན་སོགས།

གདོན།

འདོན།

བཏོན།

ཐོན།༠

གདམས་ངག་སོགས།

གདམས།

འདོམས།

གདམས།

གདོམས།

སྐྱོན་སོགས།

འདོར།

འདོར།

དོར།

ཐོར།

སྡེར་མོས།

འདྲད།

འདྲད།

དྲད།

ཕྲོད།

བཅས་པ་དང་གོས་སོགས།

དྲལ།

འདྲལ།

དྲལ།

དྲོལ།༠

སྐད་ཆ་སོགས།

དྲི།

འདྲི།

དྲིས།

དྲིས།༠

ས་ཁུང་སོགས།

འདྲུ།

འདྲུ།

དྲུས།

དྲུས།

གོས་མཐའ་སོགས།

འདྲུད།

འདྲུད།

དྲུད།

ཕྲུད།

གོས་སོགས།

དྲུབས།

འདྲུབ།

དྲུབས།

དྲུབས།༠

རྫས་སོགས་ཕན་ཚུན།

འདྲེ།

འདྲེ།

འདྲེས།

བསྒྲེས།

ལམ་སྣ་སོགས།

དྲང་།

འདྲེན།

དྲངས།

དྲོངས།༠

མགོ་ལུས་སོགས།

བརྡབ།

རྡབ།

བརྡབས།

རྡོབ།

གྲི་སོགས།

བརྡར།

རྡར།

བརྡར།

རྡོར།༠

འབྲུ་སོགས་ཐང་ལ།

བརྡལ།

རྡལ།

བརྡལ།

རྡོལ།

ཁང་པ་སོགས།

བརྡིབ།

རྡིབ།

བརྡིབས།

གཏིབས།༠

རྔ་སོགས།

བརྡུང་།

རྡུང་།

བརྡུངས།

རྡུངས།༠

དབྱུག་པ་སོགས།

བརྡེག

རྡེག

བརྡེགས།

རྡེགས།༠

ཐལ་མོ་སོགས།

བརྡབ།

རྡེབ།

བརྡབས།

རྡོབ།

སྣོད་ཀྱི་མཐིལ་སོགས།

བརྡོལ།

རྡོལ།

བརྡོལ།

རྡོལ།༠

སྐྱོ་མ་སོགས།

བལྡག

ལྡག

བལྡགས།

ལྡོགས།

སོ་ཡིས།

བལྡད།

ལྡད།

བལྡད།

ལྡོད།

ཆུ་སོགས་ནང་དུ།

ལྡུག

ལྡུག

བླུགས།

ལྷུགས།

ཇ་སོགས།

ལྡུད།

ལྡུད།

བླུད།

ལྷུད།

མེ་དང་ཉི་མ།

ལྡེ།

ལྡེ།

ལྡེས།

ལྡེ།

དགྲ་བོ་སོགས།

བསྡིགས།

བསྡིགས།

བསྡིགས།

སྡིགས།

དབང་དུ།

བསྡུ།

སྡུད།

བསྡུས།

སྡུས།༠

འགྲས་པ་སོགས།

བསྡུམ།

སྡུམ།

བསྡུམས།

སྡུམས།

སྒྱུ་རྩལ་སོགས།

བསྡུར།

སྡུར།

བསྡུར།

སྡུར།༠

མཉམ་དུ།

བསྡེབ།

སྡེབ།

བསྡེབས།

སྡེབས།༠

ལུས་སྲོག་སོགས་དང་།

བསྡོ།

སྡོ།

བསྡོས།

སྡོས།༠

ཐག་པ་སོགས།

བསྡོགས།

བསྡོགས།

བསྡོགས།

སྡོགས།

གདན་ལ།

བསྡད།

སྡོད།

བསྡད།

སྡོད།༠

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ།

བསྡོམ།

སྡོམ།

བསྡོམས།

སྡོམས།༠

ལྕགས་སྒྲོག་སོགས་ཀྱིས།

བསྡམ།

སྡོམ།

བསྡམས།

སྡོམས།༠

༼ན༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

ནུ་མ་སོགས།

ནུ།

ནུ།

ནུ།

ནུས།༠

སྡོམ་པ་སོགས།

མནོ།

ནོད།

མནོས།

ནོས།

འོག་ཏུ།

མནན།

གནོན།

མནན།

ནོན།༠

བསམ་པ།

མནོ།

མནོ།

མནོས།

མནོས།༠

ཡིད་ལ།

བརྣག

རྣག

བརྣགས།

རྣོགས།

ཟས་ཀྱིས།

བརྣངས།

བརྣངས།

བརྣངས།

རྣོངས།

མཚོན་སོགས།

བསྣུན།

སྣུན།

བསྣུན།

སྣུན།༠

སྲོལ་ངན་སོགས།

བསྣུབ།

སྣུབ།

བསྣུབས།

སྣུབས།༠

དུས་དང་སྣག་ཚ་སོགས།

བསྣུར།

སྣུར།

བསྣུར།

སྣུར།

འཇིམ་བག་སོགས།

བསྣོ།

སྣོ།

བསྣོས།

སྣོས།༠

གོང་འོག་སོགས།

བསྣོག

སྣོག

བསྣོགས།

སྣོགས།༠

གྲངས་སོགས།

བསྣན།

སྣོན།

བསྣན།

སྣོན།༠

རལ་གྲི་སོགས།

བསྣམ།

སྣོམ།

བསྣམས།

སྣོམས།༠

མཇུག་མ་སོགས།

བསྣར།

སྣོར།

བསྣར།

སྣོར།༠

གོ་རིམ་སོགས།

བསྣོར།

སྣོར།

བསྣོར།

སྣོར།༠

 

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ད༽༼ན༽

2009-04-26 ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

༼ད༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

གོས་སོགས།

དྲ།

དྲ།

དྲས།

དྲས།༠

ཁ་སོགས།

གདང་།

གདང་།

གདངས།

གདོངས།༠

ནད་སོགས་ཀྱིས།

གདུང་།

གདུང་།

གདུངས།

གདུངས།

ཙན་དན་སོགས།

བདར།

བདར།

བདར།

བདོར།༠

སྤོས་ཀྱིས།

བདུག

བདུག

བདུག

ཐུག

དྲི་མ་སོགས།

འདག

འདག

དག

 

མྱ་ངན་སོགས་ལས།

འདའ།

འདའ།

འདས།

 

གདན་སོགས།

གདིང་།

འདིང་།

བཏིང་།

ཐིངས།

ཚོགས་སུ།

འདུ།

འདུ།

འདུས།

གུས་པས།

འདུད།

འདུད།

བཏུད།

ཐུད།

དགྲ་བོ་སོགས།

གདུལ།

འདུལ།

བཏུལ།

ཐུལ།༠

སྲང་དང་གྱེན་དུ།

འདེགས།

འདེགས།

བཏེགས།

ཐེགས།

ནོར་ཕྱུགས་སོགས།

བདའ།

འདེད།

བདས།

ཐེད།

རྗེས་ནས།

འདེད།

འདེད།

དེད།

ཐེད།

ས་བོན་སོགས།

གདབ།

འདེབས།

བཏབ།

ཐོབ།༠

མང་པོའི་ནང་ནས།

གདམ།

འདེམ།

འདམས།

འདོམས།

མིང་དང་ཕན་སོགས།

གདགས།

འདོགས།

བཏགས།

ཐོགས།༠

ཁ་ཏོན་སོགས།

གདོན།

འདོན།

བཏོན།

ཐོན།༠

གདམས་ངག་སོགས།

གདམས།

འདོམས།

གདམས།

གདོམས།

སྐྱོན་སོགས།

འདོར།

འདོར།

དོར།

ཐོར།

སྡེར་མོས།

འདྲད།

འདྲད།

དྲད།

ཕྲོད།

བཅས་པ་དང་གོས་སོགས།

དྲལ།

འདྲལ།

དྲལ།

དྲོལ།༠

སྐད་ཆ་སོགས།

དྲི།

འདྲི།

དྲིས།

དྲིས།༠

ས་ཁུང་སོགས།

འདྲུ།

འདྲུ།

དྲུས།

དྲུས།

གོས་མཐའ་སོགས།

འདྲུད།

འདྲུད།

དྲུད།

ཕྲུད།

གོས་སོགས།

དྲུབས།

འདྲུབ།

དྲུབས།

དྲུབས།༠

རྫས་སོགས་ཕན་ཚུན།

འདྲེ།

འདྲེ།

འདྲེས།

བསྒྲེས།

ལམ་སྣ་སོགས།

དྲང་།

འདྲེན།

དྲངས།

དྲོངས།༠

མགོ་ལུས་སོགས།

བརྡབ།

རྡབ།

བརྡབས།

རྡོབ།

གྲི་སོགས།

བརྡར།

རྡར།

བརྡར།

རྡོར།༠

འབྲུ་སོགས་ཐང་ལ།

བརྡལ།

རྡལ།

བརྡལ།

རྡོལ།

ཁང་པ་སོགས།

བརྡིབ།

རྡིབ།

བརྡིབས།

གཏིབས།༠

རྔ་སོགས།

བརྡུང་།

རྡུང་།

བརྡུངས།

རྡུངས།༠

དབྱུག་པ་སོགས།

བརྡེག

རྡེག

བརྡེགས།

རྡེགས།༠

ཐལ་མོ་སོགས།

བརྡབ།

རྡེབ།

བརྡབས།

རྡོབ།

སྣོད་ཀྱི་མཐིལ་སོགས།

བརྡོལ།

རྡོལ།

བརྡོལ།

རྡོལ།༠

སྐྱོ་མ་སོགས།

བལྡག

ལྡག

བལྡགས།

ལྡོགས།

སོ་ཡིས།

བལྡད།

ལྡད།

བལྡད།

ལྡོད།

ཆུ་སོགས་ནང་དུ།

ལྡུག

ལྡུག

བླུགས།

ལྷུགས།

ཇ་སོགས།

ལྡུད།

ལྡུད།

བླུད།

ལྷུད།

མེ་དང་ཉི་མ།

ལྡེ།

ལྡེ།

ལྡེས།

ལྡེ།

དགྲ་བོ་སོགས།

བསྡིགས།

བསྡིགས།

བསྡིགས།

སྡིགས།

དབང་དུ།

བསྡུ།

སྡུད།

བསྡུས།

སྡུས།༠

འགྲས་པ་སོགས།

བསྡུམ།

སྡུམ།

བསྡུམས།

སྡུམས།

སྒྱུ་རྩལ་སོགས།

བསྡུར།

སྡུར།

བསྡུར།

སྡུར།༠

མཉམ་དུ།

བསྡེབ།

སྡེབ།

བསྡེབས།

སྡེབས།༠

ལུས་སྲོག་སོགས་དང་།

བསྡོ།

སྡོ།

བསྡོས།

སྡོས།༠

ཐག་པ་སོགས།

བསྡོགས།

བསྡོགས།

བསྡོགས།

སྡོགས།

གདན་ལ།

བསྡད།

སྡོད།

བསྡད།

སྡོད།༠

ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ།

བསྡོམ།

སྡོམ།

བསྡོམས།

སྡོམས།༠

ལྕགས་སྒྲོག་སོགས་ཀྱིས།

བསྡམ།

སྡོམ།

བསྡམས།

སྡོམས།༠

༼ན༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

ནུ་མ་སོགས།

ནུ།

ནུ།

ནུ།

ནུས།༠

སྡོམ་པ་སོགས།

མནོ།

ནོད།

མནོས།

ནོས།

འོག་ཏུ།

མནན།

གནོན།

མནན།

ནོན།༠

བསམ་པ།

མནོ།

མནོ།

མནོས།

མནོས།༠

ཡིད་ལ།

བརྣག

རྣག

བརྣགས།

རྣོགས།

ཟས་ཀྱིས།

བརྣངས།

བརྣངས།

བརྣངས།

རྣོངས།

མཚོན་སོགས།

བསྣུན།

སྣུན།

བསྣུན།

སྣུན།༠

སྲོལ་ངན་སོགས།

བསྣུབ།

སྣུབ།

བསྣུབས།

སྣུབས།༠

དུས་དང་སྣག་ཚ་སོགས།

བསྣུར།

སྣུར།

བསྣུར།

སྣུར།

འཇིམ་བག་སོགས།

བསྣོ།

སྣོ།

བསྣོས།

སྣོས།༠

གོང་འོག་སོགས།

བསྣོག

སྣོག

བསྣོགས།

སྣོགས།༠

གྲངས་སོགས།

བསྣན།

སྣོན།

བསྣན།

སྣོན།༠

རལ་གྲི་སོགས།

བསྣམ།

སྣོམ།

བསྣམས།

སྣོམས།༠

མཇུག་མ་སོགས།

བསྣར།

སྣོར།

བསྣར།

སྣོར།༠

གོ་རིམ་སོགས།

བསྣོར།

སྣོར།

བསྣོར།

སྣོར།༠

 

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།