དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ཇ༽༼ཉ༽

ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2009-04-26

                                              ༼ཇ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

བླ་དཔོན་སོགས།

མཇལ།

མཇལ།

མཇལ།

མཇོལ།༠

ཡིད་སོགས་ལ།

གཅགས།

འཇགས།

བཅགས།

ཞོག

ལྐོག་ནས་དལ་བུས།

གཞབ།

འཇབ།

འཇབས།

འཇོབས།

ཚད་དང་བུ་ལོན་སོགས།

གཞལ།

འཇལ།

བཅལ།

འཇོལ།༠

བཙན་རྫོང་སོགས།

གཞིག

འཇིག

བཤིག

ཤིགས།

ཁྲག་སོགས།

གཞིབ།

འཇིབ།

བཞིབས།

འཇིབས།

དྲི་མ་དང་སྐྱོན་སོགས།

གཞིལ།

འཇིལ།

བཅིལ།

ཆིལ།

ལག་པ་སོགས།

འཇུ།

འཇུ།

འཇུས།

འཇུས།

སྣོད་སོགས་སུ།

གཞུག

འཇུག

བཅུག

ཆུག

ཐབས་ཀྱིས།

གཞུན།

འཇུན།

བཅུན།

ཆུན།

དོག་པོར།

བཅུམ།

འཇུམ།

བཅུམ།

ཆུམས།

འཕྲང་སོགས་ལ།

གཅུར།

འཇུར།

བཅུར།

ཆུར།༠

འོ་མ་སོགས།

བཞོ།

འཇོ།

བཞོས།

བཞོས།༠

ལག་སོགས་སུ།

གཞག

འཇོག

བཞག

ཞོག༠

དགྲ་སོགས།

གཞོམ།

འཇོམས།

བཅོམ།

གཞོམ།

ཕན་ཚུན།

བརྗེ།

བརྗེ།

བརྗེས།

བརྗེས།

རྒྱུ་མཚན་སོགས།

བརྗོད།

རྗོད།

བརྗོད།

རྗོད།༠

  ༼ཉ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

སྐད་ཆ་སོགས།

མཉན།

ཉན།

ཉན།

ཉོན།

གནས་མལ་སོགས་སུ།

ཉལ།

ཉལ།

ཉལ།

ཉོལ།༠

ཚོང་ཟོང་སོགས།

ཉོ།

ཉོ།

ཉོས།

ཉོས།༠

སྐྱོན་ཡོན་སོགས།

གཉུལ།

གཉུལ།

ཉུལ།

ཉུལ།

ཀོ་བ་སོགས།

མཉེ།

མཉེད།

མཉེས།

མཉེས།

ལག་པ་སོགས་ཀྱིས།

བརྙོང་།

རྙོང་།

བརྙོངས།

རྙོངས།

རྒྱུ་མཚན་སོགས།

བསྙད།

སྙད།

བསྙད།

སྙོད།

དགྲ་རྫོང་སོགས།

བསྙིལ།

སྙིལ།

བསྙིལ།

སྙིལ།

ཡོ་བྱད་སོགས།

བསྙུང་།

སྙུང་།

བསྙུངས།

སྙུངས།

ནད་ཀྱིས།

བསྙུན།

སྙུན།

བསྙུན།

རྒྱབ་འབོལ་སོགས་ལ།

བསྙེ།

སྙེ།

བསྙེས།

སྙེས།༠

བུ་ལོན་སོགས།

བསྙེག

སྙེག

བསྙེགས།

སྙོགས།

ཆུ་སོགས།

བསྙོག

སྙོག

བསྙོགས།

སྙོགས།

ཅ་ལག་སོགས།

བསྙབ།

སྙོབ།

བསྙབས།

སྙོབས།

མཐོ་དམན་སོགས།

བསྙམ།

སྙོམས།

བསྙམས།

སྙོམས།

བུ་དང་ཞོ་སོགས།

བསྙལ།

སྙོལ།

བསྙལ།

སྙོལ།

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

དུས་གསུམ་གྱི་རྣམ་གཞག་བློ་མུན་སེལ་བའི་འོད་སྣང་།༼ཇ༽༼ཉ༽

2009-04-26 ལོ་ཙཱ་བ་སྐལ་བཟང་ཡེ་ཤེས་སོགས། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

                                              ༼ཇ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

བླ་དཔོན་སོགས།

མཇལ།

མཇལ།

མཇལ།

མཇོལ།༠

ཡིད་སོགས་ལ།

གཅགས།

འཇགས།

བཅགས།

ཞོག

ལྐོག་ནས་དལ་བུས།

གཞབ།

འཇབ།

འཇབས།

འཇོབས།

ཚད་དང་བུ་ལོན་སོགས།

གཞལ།

འཇལ།

བཅལ།

འཇོལ།༠

བཙན་རྫོང་སོགས།

གཞིག

འཇིག

བཤིག

ཤིགས།

ཁྲག་སོགས།

གཞིབ།

འཇིབ།

བཞིབས།

འཇིབས།

དྲི་མ་དང་སྐྱོན་སོགས།

གཞིལ།

འཇིལ།

བཅིལ།

ཆིལ།

ལག་པ་སོགས།

འཇུ།

འཇུ།

འཇུས།

འཇུས།

སྣོད་སོགས་སུ།

གཞུག

འཇུག

བཅུག

ཆུག

ཐབས་ཀྱིས།

གཞུན།

འཇུན།

བཅུན།

ཆུན།

དོག་པོར།

བཅུམ།

འཇུམ།

བཅུམ།

ཆུམས།

འཕྲང་སོགས་ལ།

གཅུར།

འཇུར།

བཅུར།

ཆུར།༠

འོ་མ་སོགས།

བཞོ།

འཇོ།

བཞོས།

བཞོས།༠

ལག་སོགས་སུ།

གཞག

འཇོག

བཞག

ཞོག༠

དགྲ་སོགས།

གཞོམ།

འཇོམས།

བཅོམ།

གཞོམ།

ཕན་ཚུན།

བརྗེ།

བརྗེ།

བརྗེས།

བརྗེས།

རྒྱུ་མཚན་སོགས།

བརྗོད།

རྗོད།

བརྗོད།

རྗོད།༠

  ༼ཉ༽

དཔེར་བརྗོད།

མ་འོངས་པ།

ད་ལྟ་བ།

འདས་པ།

སྐུལ་ཚིག

སྐད་ཆ་སོགས།

མཉན།

ཉན།

ཉན།

ཉོན།

གནས་མལ་སོགས་སུ།

ཉལ།

ཉལ།

ཉལ།

ཉོལ།༠

ཚོང་ཟོང་སོགས།

ཉོ།

ཉོ།

ཉོས།

ཉོས།༠

སྐྱོན་ཡོན་སོགས།

གཉུལ།

གཉུལ།

ཉུལ།

ཉུལ།

ཀོ་བ་སོགས།

མཉེ།

མཉེད།

མཉེས།

མཉེས།

ལག་པ་སོགས་ཀྱིས།

བརྙོང་།

རྙོང་།

བརྙོངས།

རྙོངས།

རྒྱུ་མཚན་སོགས།

བསྙད།

སྙད།

བསྙད།

སྙོད།

དགྲ་རྫོང་སོགས།

བསྙིལ།

སྙིལ།

བསྙིལ།

སྙིལ།

ཡོ་བྱད་སོགས།

བསྙུང་།

སྙུང་།

བསྙུངས།

སྙུངས།

ནད་ཀྱིས།

བསྙུན།

སྙུན།

བསྙུན།

རྒྱབ་འབོལ་སོགས་ལ།

བསྙེ།

སྙེ།

བསྙེས།

སྙེས།༠

བུ་ལོན་སོགས།

བསྙེག

སྙེག

བསྙེགས།

སྙོགས།

ཆུ་སོགས།

བསྙོག

སྙོག

བསྙོགས།

སྙོགས།

ཅ་ལག་སོགས།

བསྙབ།

སྙོབ།

བསྙབས།

སྙོབས།

མཐོ་དམན་སོགས།

བསྙམ།

སྙོམས།

བསྙམས།

སྙོམས།

བུ་དང་ཞོ་སོགས།

བསྙལ།

སྙོལ།

བསྙལ།

སྙོལ།

རྩོམ་ཁུངས། མི་རིགས་པར་སྐྲུན་ཁང་གི༡༩༥༨ལོའི་ལྕགས་པར་དེབ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།