ལོ་ལེ་ཅན་གྱི་ཇོག

      ཇོག་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉིས་ས་ཆ་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ནི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན།མ་རྒན་མོ་དེས་འཚེམ་བུ་རྒྱག་པ་དང་ལྷམ་བཟོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངུལ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།འོན་ཀྱང་ཇཱོག་ནི་དགུན་ཁར་མེ་སྲོས་ནས་དུས་ཚོད་རྫོགས་པ་དང༌།དབྱར་དུས་སྒྱིད་ལུག་ངང་མི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།མཐར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཁྱེད་རང་གིས་གྲོད་ཁོག་གི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་རྗེས་ཕྱོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་རེད་༽ཅེས་བཤད།དེར་བརྟེན་ཁོས་ཞིང་པ་ཞིག་གི་གླ་པ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱས།ཞིང་པ་དེས་ཁོ་ལ་ཉིན་རེར་མོ་ཙི་གཅིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དེ་གཙང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་བརླགས་པ་རེད།ཁོས་ལམ་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཨ་མ་ལགས་ལ་བཤད་དུས།ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཕྲུ་གུ་ལྐུགས་པ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུགཁྱེད་རང་གིས་དངུལ་ངེས་པར་དུ་ཨམ་ཕྲག་ནང་བླུགས་དགོས་རེད་༽ཞེས་བཤད།དེར་ཇཱོག་གིས་༼ངས་རྗེས་མ་ནས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ལན་བཏབས།ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོས་ཞིང་པ་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱུག་རྫི་བྱས།ཞིང་པ་དེས་ཉིན་རེ་ལ་འོ་མ་ཤེལ་དམ་གང་རེ་གླ་ཆའི་ཚུལ་དུ་སྤྲད།ཁོས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་འོ་མའི་ཤེལ་དམ་དེ་ཨམ་ཕྲག་ནང་བླུགས།ནང་དུ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་འོ་མ་ཚང་མ་ལུད་ནས་ཤེལ་དམ་ལས་ཕྱིར་འཕྱུར་ཏེ་གང་སར་འཕོ་བ་རེད།དེར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས༼སྐྱག་ལྐུགས་ཁྱེད་རང་ཡིན་ན།འོ་མ་ངེས་པར་དུ་མགོའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད་༽ཅེས་བཤད་པར།ཁོས་༼རྗེས་ཕྱོགས་ངས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ཁས་བླངས།ཕྱི་ཉིན་དེར། ཇཱོག་ཞིང་པ་གཞན་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་སོང༌། ཞིང་པ་དེས་ཉིན་དེའི་གླ་ཆའི་ཚུལ་དུ་འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་གང་འཚམ་སྤྲད།ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་མགོའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་འཁྱེར་ཡོང༌།འོན་ཀྱང༌།ནང་ལ་འབྱོར་མཚམས་སུ་འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་དེཉི་མས་བཞུར་ནས་ཁོང་གི་སྐྲ་གསེང་ནས་མར་འཛག་བཞིན་ནང་དུ་སླེབས། ཡང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཕ་འདྲ་བའི་བུ་ལྐུགས་པ་འདི།ཁྱེད་རང་གིས་དེ་ལག་པའི་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད་ ༽ཅེས་བཤད་པར། ཇཱོག་གིས་ ༼རྗེས་མར་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ལབ།
      ཡང་ཕྱི་ཉིར་དེར།ཁོས་བག་ལེབ་བཟོ་མཁན་ཞིག་གི་ནང་ལས་ཀ་བྱས་པར།གླ་ཆ་ལ་ཞི་མི་ཞིག་རག་པ་དེ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ལག་པའི་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་སླེབས་དུས།ཞི་མི་དེས་སྤར་འབྲད་ཚ་ཐག་ཆོད་ཞིག་བརྒྱབ་པས་ཁོས་ཞི་མི་དེ་མ་གློད་རང་གློད་ཆགས་ནས་ནང་ལ་ལོག་སླེབས་པ་རེད།ཨ་མས་༼ལྐུགས་པ།ཞི་མིའི་སྐེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཁྱེད་རང་གི་རྗེས་ལ་འཁྲིད་ཡོང་དགོས་རེད་༽ཅེས་བཤད་པ་རེད།ཇོག་གིས་༼རྗེས་མ་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ལབ་ནས་ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོང་རང་ཤན་པ་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།དེས་ལུག་ཤ་རྐང་པ་གཅིག་གླ་ཆ་ལ་སྤྲད་པ་དེ་ཐག་པས་བསྡམས་ནས་ཁོ་རང་གི་རྗེས་ལ་དྲུད་ཡོང་བ་རེད།ཁོ་རང་ནང་ལ་སླེབས་དུས་ཤ་དེར་ས་རྡུལ་དང་གད་སྙིགས་འགོས་ནས་བཙོག་པ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཡང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ ༼ གླེན་ལྐུགས་འདི། ཁྱེད་རང་གིས་ལུག་ཤ་དེ་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད ༽་ཅེས་བཤད། ཡང་ཇཱོག་གིས་ ༼རྗེས་མ་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ལབ་ནས་ཕྱི་ཉིན་དེར་ཡང་ཞིང་པ་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱས་ཤིང༌། དེས་ཁོ་ལ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཅེས་བོང་བུ་ཞིག་སྤྲད།
    ཇྰོག་ནི་ཕོ་གསར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་རུང༌།བོང་བུ་དེ་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་འདེགས་རྒྱུར་ཁག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།ཁོས་བོང་བུ་དེ་ཕྲག་པའི་སྒང་ལ་བཞག་སྟེ།དབུགས་ཧལ་ཧལ་དང་རླུང་འཚུབ་འཚུབ་ངང་ཕྱུག་བདག་ཞིག་གི་ཁང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ལམ་དུ་བསྐྱོད།ཕྱུག་བདག་དེར་སྐྱེ་འབྲས་མཚར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས།ད་བར་གད་མོ་བགད་མྱོང་མེད་སྟབས།ཕྱུག་བདག་དེས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་གད་མོ་སློང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་མནའ་མར་སྟེར་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད།
ཇཱོག་ནི་བོང་བུའི་ལྗིད་ཀྱིས་མནན་ནས་མགོ་བོ་ས་ལ་མ་ཐུག་ཙམ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། བོང་བུའི་སུག་ལག་བཞི་པོ་ནི་ནམ་མཁར་ཟིང་ཙམ་ཟིང་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།དེ་དུས་ཕྱུག་བདག་གི་བུ་མོ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅས་ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ལས་མར་བབས་ཏེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་སྟབས།ཁོའི་ཡོང་སྟངས་དེ་དགོད་བྲོ་པོ་ཞིག་མཐོང་ནས་རང་དབང་མེད་པར་དགོད་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤོར་བ་དང༌།དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མི་རྣམས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་སྙམ་སྟེ་རྒྱུགས་ཤར་གློད་ནས་བལྟ་རུ་སླེབས། དེ་རྗེས་ཇཱོག་དང་ཕྱུག་བདག་གི་བུ་མོ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་དང༌།བུ་མོའི་པ་ལགས་དང་ཇཱོག་གི་ཨ་མ་ལགས་བཅས་ཁོང་ཚོ་དགའ་པོའི་ངང་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་རེད།དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཇཱོག་ཁོ་རང་ཡང་ཡང་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་མེད།
 མཆན།
༡ འོ་མ་མགོ་གང་ལ་འཁྱེར་སྟངས་དེ། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་འགར་དངོས་པོ་རྣམས་མགོ་གོང་ལ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡིན།
༢ འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་ནི། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ། ཧ་ཅང་སྣུམ་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དེར་གོ།

                                            ཆུ་སྐྱེས་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ལོ་ལེ་ཅན་གྱི་ཇོག

2010-11-17 མི་གསལ། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

      ཇོག་དང་ཨ་མ་ལགས་གཉིས་ས་ཆ་སྐྱོ་བོ་ཞིག་ལ་སྡོད་ཀྱི་ཡོད་ལ་ཁོང་གཉིས་ཀྱི་འཚོ་ཐབས་ནི་ཧ་ཅང་སྐྱོ་པོ་ཞིག་ཡིན།མ་རྒན་མོ་དེས་འཚེམ་བུ་རྒྱག་པ་དང་ལྷམ་བཟོ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་དངུལ་ཉུང་ཉུང་ཞིག་བསོག་ཐུབ་ཀྱི་ཡོད།འོན་ཀྱང་ཇཱོག་ནི་དགུན་ཁར་མེ་སྲོས་ནས་དུས་ཚོད་རྫོགས་པ་དང༌།དབྱར་དུས་སྒྱིད་ལུག་ངང་མི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད།མཐར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཁྱེད་རང་གིས་གྲོད་ཁོག་གི་ཆེད་དུ་ལས་ཀ་ཞིག་བྱེད་དགོས་རེད་མ་གཏོགས་རྗེས་ཕྱོགས་གང་ཡང་མེད་པར་ལུས་ཀྱི་རེད་༽ཅེས་བཤད།དེར་བརྟེན་ཁོས་ཞིང་པ་ཞིག་གི་གླ་པ་བྱས་ནས་ལས་ཀ་བྱས།ཞིང་པ་དེས་ཁོ་ལ་ཉིན་རེར་མོ་ཙི་གཅིག་སྤྲོད་ཀྱི་ཡོད་དེ་གཙང་པོ་ཞིག་བརྒྱུད་ནས་ནང་ལ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་བརླགས་པ་རེད།ཁོས་ལམ་བར་གྱི་གནས་ཚུལ་རྣམས་ཨ་མ་ལགས་ལ་བཤད་དུས།ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཕྲུ་གུ་ལྐུགས་པ་ཞེ་པོ་ཅིག་འདུགཁྱེད་རང་གིས་དངུལ་ངེས་པར་དུ་ཨམ་ཕྲག་ནང་བླུགས་དགོས་རེད་༽ཞེས་བཤད།དེར་ཇཱོག་གིས་༼ངས་རྗེས་མ་ནས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ལན་བཏབས།ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོས་ཞིང་པ་གཞན་ཞིག་གི་ཕྱུག་རྫི་བྱས།ཞིང་པ་དེས་ཉིན་རེ་ལ་འོ་མ་ཤེལ་དམ་གང་རེ་གླ་ཆའི་ཚུལ་དུ་སྤྲད།ཁོས་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་འོ་མའི་ཤེལ་དམ་དེ་ཨམ་ཕྲག་ནང་བླུགས།ནང་དུ་ལོག་ཡོང་བའི་ལམ་བར་དུ་འོ་མ་ཚང་མ་ལུད་ནས་ཤེལ་དམ་ལས་ཕྱིར་འཕྱུར་ཏེ་གང་སར་འཕོ་བ་རེད།དེར་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས༼སྐྱག་ལྐུགས་ཁྱེད་རང་ཡིན་ན།འོ་མ་ངེས་པར་དུ་མགོའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད་༽ཅེས་བཤད་པར།ཁོས་༼རྗེས་ཕྱོགས་ངས་དེ་འདྲ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ཁས་བླངས།ཕྱི་ཉིན་དེར། ཇཱོག་ཞིང་པ་གཞན་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་སོང༌། ཞིང་པ་དེས་ཉིན་དེའི་གླ་ཆའི་ཚུལ་དུ་འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་གང་འཚམ་སྤྲད།ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་གསུངས་པ་བཞིན་མགོའི་སྒང་ལ་བཞག་ནས་འཁྱེར་ཡོང༌།འོན་ཀྱང༌།ནང་ལ་འབྱོར་མཚམས་སུ་འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་དེཉི་མས་བཞུར་ནས་ཁོང་གི་སྐྲ་གསེང་ནས་མར་འཛག་བཞིན་ནང་དུ་སླེབས། ཡང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་༼ཕ་འདྲ་བའི་བུ་ལྐུགས་པ་འདི།ཁྱེད་རང་གིས་དེ་ལག་པའི་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད་ ༽ཅེས་བཤད་པར། ཇཱོག་གིས་ ༼རྗེས་མར་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ཞེས་ལབ།
      ཡང་ཕྱི་ཉིར་དེར།ཁོས་བག་ལེབ་བཟོ་མཁན་ཞིག་གི་ནང་ལས་ཀ་བྱས་པར།གླ་ཆ་ལ་ཞི་མི་ཞིག་རག་པ་དེ་གཟབ་གཟབ་བྱས་ནས་ལག་པའི་ནང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་བ་རེད།ལམ་ཕྱེད་ཙམ་ལ་སླེབས་དུས།ཞི་མི་དེས་སྤར་འབྲད་ཚ་ཐག་ཆོད་ཞིག་བརྒྱབ་པས་ཁོས་ཞི་མི་དེ་མ་གློད་རང་གློད་ཆགས་ནས་ནང་ལ་ལོག་སླེབས་པ་རེད།ཨ་མས་༼ལྐུགས་པ།ཞི་མིའི་སྐེ་ལ་ཐག་པ་བརྒྱབ་ནས་ཁྱེད་རང་གི་རྗེས་ལ་འཁྲིད་ཡོང་དགོས་རེད་༽ཅེས་བཤད་པ་རེད།ཇོག་གིས་༼རྗེས་མ་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ལབ་ནས་ཕྱི་ཉིན་དེར་ཁོང་རང་ཤན་པ་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱེད་དུ་ཕྱིན་པ་རེད།དེས་ལུག་ཤ་རྐང་པ་གཅིག་གླ་ཆ་ལ་སྤྲད་པ་དེ་ཐག་པས་བསྡམས་ནས་ཁོ་རང་གི་རྗེས་ལ་དྲུད་ཡོང་བ་རེད།ཁོ་རང་ནང་ལ་སླེབས་དུས་ཤ་དེར་ས་རྡུལ་དང་གད་སྙིགས་འགོས་ནས་བཙོག་པ་ཆགས་ཡོད་སྟབས། ཡང་ཨ་མ་ལགས་ཀྱིས་ ༼ གླེན་ལྐུགས་འདི། ཁྱེད་རང་གིས་ལུག་ཤ་དེ་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་རེད ༽་ཅེས་བཤད། ཡང་ཇཱོག་གིས་ ༼རྗེས་མ་ངས་དེ་ལྟར་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་༽ལབ་ནས་ཕྱི་ཉིན་དེར་ཡང་ཞིང་པ་ཞིག་གི་སར་ལས་ཀ་བྱས་ཤིང༌། དེས་ཁོ་ལ་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ཅེས་བོང་བུ་ཞིག་སྤྲད།
    ཇྰོག་ནི་ཕོ་གསར་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཡིན་རུང༌།བོང་བུ་དེ་དཔུང་པའི་སྒང་ལ་འདེགས་རྒྱུར་ཁག་ཙམ་བྱུང་བ་རེད།ཁོས་བོང་བུ་དེ་ཕྲག་པའི་སྒང་ལ་བཞག་སྟེ།དབུགས་ཧལ་ཧལ་དང་རླུང་འཚུབ་འཚུབ་ངང་ཕྱུག་བདག་ཞིག་གི་ཁང་འགྲམ་བརྒྱུད་ནས་ལམ་དུ་བསྐྱོད།ཕྱུག་བདག་དེར་སྐྱེ་འབྲས་མཚར་བའི་བུ་མོ་ཞིག་ཡོད་པ་དེས།ད་བར་གད་མོ་བགད་མྱོང་མེད་སྟབས།ཕྱུག་བདག་དེས་མི་སུ་ཞིག་གིས་ཁོ་མོ་ལ་གད་མོ་སློང་ཐུབ་པ་ཡིན་ན། དེའི་མནའ་མར་སྟེར་རྒྱུའི་དམ་བཅའ་བཞག་ཡོད།
ཇཱོག་ནི་བོང་བུའི་ལྗིད་ཀྱིས་མནན་ནས་མགོ་བོ་ས་ལ་མ་ཐུག་ཙམ་བྱས་ནས་འགྲོ་བཞིན་ཡོད་པ་དང༌། བོང་བུའི་སུག་ལག་བཞི་པོ་ནི་ནམ་མཁར་ཟིང་ཙམ་ཟིང་ཙམ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།དེ་དུས་ཕྱུག་བདག་གི་བུ་མོ་ནི་ཡིད་སྐྱོ་སྣང་དང་བཅས་ཁང་པའི་སྒེའུ་ཁུང་ལས་མར་བབས་ཏེ་ཕྱི་ལོགས་ལ་བལྟས་ནས་བསྡད་སྟབས།ཁོའི་ཡོང་སྟངས་དེ་དགོད་བྲོ་པོ་ཞིག་མཐོང་ནས་རང་དབང་མེད་པར་དགོད་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཤོར་བ་དང༌།དེའི་གཡས་གཡོན་གྱི་མི་རྣམས་ཡ་མཚན་སྐྱེས་ནས་ཅི་ཞིག་བྱུང་ཡོད་པར་སྙམ་སྟེ་རྒྱུགས་ཤར་གློད་ནས་བལྟ་རུ་སླེབས། དེ་རྗེས་ཇཱོག་དང་ཕྱུག་བདག་གི་བུ་མོ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པ་དང༌།བུ་མོའི་པ་ལགས་དང་ཇཱོག་གི་ཨ་མ་ལགས་བཅས་ཁོང་ཚོ་དགའ་པོའི་ངང་མཉམ་དུ་བསྡད་པ་རེད།དུས་དེ་ནས་བཟུང་ཇཱོག་ཁོ་རང་ཡང་ཡང་ཕྱི་ལོགས་སུ་ལས་ཀར་འགྲོ་དགོས་བྱུང་མེད།
 མཆན།
༡ འོ་མ་མགོ་གང་ལ་འཁྱེར་སྟངས་དེ། རྒྱ་གར་སོགས་ཡུལ་འགར་དངོས་པོ་རྣམས་མགོ་གོང་ལ་འཁྱེར་ནས་འགྲོ་བའི་ལུགས་སྲོལ་ཞིག་ཡོད་པས་ཡིན།
༢ འོ་མའི་ཁ་སྤྲི་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་ནི། ཕྱིའི་རྒྱལ་ཁབ་ཁག་ལ། ཧ་ཅང་སྣུམ་ཅན་གྱི་ཕྱུར་བ་ཞིག་ཡོད་པས་དེར་གོ།

                                            ཆུ་སྐྱེས་སྒྲོལ་མས་བསྒྱུར། 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།