ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་ལྷ་ཡུལ།

ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2011-10-18

     སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཅིག་གཅིག་ལོའི་ནོ་བྷེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར་(Tomas Tranströmer)ལ་ཕུལ་སོང་།
ཁོང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 
ཁོང་གིས་ཁོང་གི་བསྡུས་ཤིང་གསལ་བའི་སྣང་བརྙན་དེ་དག་བརྒྱུད་ང་ཚོར་བདེན་དོན་ལ་གཅར་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་སྤྲོད་པས་ཡིན་འདུག
                        ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་ལྷ་ཡུལ།
                                                    ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར།
རེ་ཆད་དང་ཚོར་བས
རང་རང་གི་ལས་ཀ་སྒྱང་གིན་འདུག
བྱ་རྒོད་ཀྱིས
རང་ཉིད་ཀྱི་འཕུར་རྒྱུ་སྒྱང་གིན་འདུག
 
མ་ཞི་བ་དང་རེ་འདོད་ཀྱི་འོད་སྣང་དེ
ཡི་དྭགས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས
པི་ཙི་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་ལེན་གྱིན་པའི་བར་དུ་ཕྱིར་ལ་བཞུར་གྱིན་འདུག
 
བདག་གི་བཟོས་བཞག་པའི་འདྲ་དཔར་དག་སྟེ
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དག་གི
ངེད་ཅག་གི་ནགས་ཀྱི་དུད་འགྲོ་དམར་དམར་དེ་དག་གིས
ཉིན་མོའི་གཟི་མདངས་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག
 
འདི་བཞིན་དུ
བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལྟ་མགོ་འཛུགས་ཀྱིན་འདུག
ཙད་གདུང་ཀློང་དུ ང་རང་ཐེངས་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡོད
 
གནས་འདི་རུ
མི་ཡོད་ཚད་ཕྱེད་ཕྱེ་བའི་སྒོ་མོ་རེ་རེ་སྟེ
དེ
མི་རེ་རེའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་བཞག་པའི
ཁང་མིག་རེ་རེར་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་བཞིན་འདུག
 
བདག་ཅག་གི་ཁ་འོག་ཏུ་མཐའ་མེད་པའི་སྤང་ལྗོངས་ཤིག་འདུག
ལྗོན་ཤིང་ཚོགས་ཀྱི་གསེབ་ནས
ཆུ་མོ་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འདུག
 
ས་ལྒང་གི་ནང་ལོགས་ལྟ་བའི་སླད་དུ
མཚོ་མོ་དེ་སྒེའུ་ཁུང་ཤིག་དང་མཚུངས
 
༢༠༡༡།༡༠།༩ཉིན་གྱི་ཧིནྡཱིའི་ཚགས་པར་अमर उजाला<<འཆི་མེད་སྣང་བ>>ཞེས་པ་ལས་བསྒྱུར།

    གསལ་བཤད།
   ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་དག་ཞིང་ངམ་ལྷ་ཡུལ་ཞེས་པ་འདི་སྭེ་ཌེན་གྱི་སྙན་ངག་པ་ཁོང་གི་སྙན་ངག་གྲགས་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་ལ། ༡༩༦༢ལོར་བྲིས་པ་རེད་འདུག ཁོང་གིས་སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་དེབ་<<རླབས་ཆེན་གྱི་གསང་བ>>་སོགས་གང་མང་ཡོད་པ་ལས། དེབ་གཅིག་གི་མིང་ཡང་<<ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་གྲུབ་པའི་དག་ཞིང>>་ངམ་ལྷ་ཡུལ་ཞེས་པ་འདི་སྦྱར་འདུག སྙན་ངག་འདིའི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་མ་ཡིག་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད་པས། དེ་རིང་ཧིནྡཱིའི་ཚགས་པར་<<འཆི་མེད་སྣང་བ>>ར་བཀོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཇི་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ཡིན།
        ༼ཟླ་བ་གཞོན་ནུས་བསྒྱུར༽

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་ལྷ་ཡུལ།

2011-10-18 ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།

     སྤྱི་ལོ་ཉིས་སྟོང་ཅིག་གཅིག་ལོའི་ནོ་བྷེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར་(Tomas Tranströmer)ལ་ཕུལ་སོང་།
ཁོང་ལ་འབུལ་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། 
ཁོང་གིས་ཁོང་གི་བསྡུས་ཤིང་གསལ་བའི་སྣང་བརྙན་དེ་དག་བརྒྱུད་ང་ཚོར་བདེན་དོན་ལ་གཅར་བའི་ཐབས་ལམ་གསར་བ་ཞིག་སྤྲོད་པས་ཡིན་འདུག
                        ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་ལྷ་ཡུལ།
                                                    ཋོ་མ་སི། ཋ་རན་སི་ཋྲོ་མེར།
རེ་ཆད་དང་ཚོར་བས
རང་རང་གི་ལས་ཀ་སྒྱང་གིན་འདུག
བྱ་རྒོད་ཀྱིས
རང་ཉིད་ཀྱི་འཕུར་རྒྱུ་སྒྱང་གིན་འདུག
 
མ་ཞི་བ་དང་རེ་འདོད་ཀྱི་འོད་སྣང་དེ
ཡི་དྭགས་ཀྱིས་ཀྱང་རང་ཉིད་ཀྱི་ལས་ཀ་བསྐྱུར་ནས
པི་ཙི་གཅིག་རེ་གཅིག་རེ་ལེན་གྱིན་པའི་བར་དུ་ཕྱིར་ལ་བཞུར་གྱིན་འདུག
 
བདག་གི་བཟོས་བཞག་པའི་འདྲ་དཔར་དག་སྟེ
དགུན་དུས་ཀྱི་ཡིག་ཚང་དག་གི
ངེད་ཅག་གི་ནགས་ཀྱི་དུད་འགྲོ་དམར་དམར་དེ་དག་གིས
ཉིན་མོའི་གཟི་མདངས་ལ་ལྟ་བཞིན་འདུག
 
འདི་བཞིན་དུ
བྱ་དངོས་ཡོད་ཚད་ཀྱིས་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁོར་ཡུག་ཏུ་ལྟ་མགོ་འཛུགས་ཀྱིན་འདུག
ཙད་གདུང་ཀློང་དུ ང་རང་ཐེངས་མ་བརྒྱ་ཕྲག་ཏུ་སྐྱོད་ཀྱིན་ཡོད
 
གནས་འདི་རུ
མི་ཡོད་ཚད་ཕྱེད་ཕྱེ་བའི་སྒོ་མོ་རེ་རེ་སྟེ
དེ
མི་རེ་རེའི་ཆེད་དུ་བཞེངས་བཞག་པའི
ཁང་མིག་རེ་རེར་འཁྲིད་ནས་འགྲོ་བཞིན་འདུག
 
བདག་ཅག་གི་ཁ་འོག་ཏུ་མཐའ་མེད་པའི་སྤང་ལྗོངས་ཤིག་འདུག
ལྗོན་ཤིང་ཚོགས་ཀྱི་གསེབ་ནས
ཆུ་མོ་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ་དུ་འདུག
 
ས་ལྒང་གི་ནང་ལོགས་ལྟ་བའི་སླད་དུ
མཚོ་མོ་དེ་སྒེའུ་ཁུང་ཤིག་དང་མཚུངས
 
༢༠༡༡།༡༠།༩ཉིན་གྱི་ཧིནྡཱིའི་ཚགས་པར་अमर उजाला<<འཆི་མེད་སྣང་བ>>ཞེས་པ་ལས་བསྒྱུར།

    གསལ་བཤད།
   ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་ཟིན་པའི་དག་ཞིང་ངམ་ལྷ་ཡུལ་ཞེས་པ་འདི་སྭེ་ཌེན་གྱི་སྙན་ངག་པ་ཁོང་གི་སྙན་ངག་གྲགས་ཅན་ཞིག་རེད་འདུག་ལ། ༡༩༦༢ལོར་བྲིས་པ་རེད་འདུག ཁོང་གིས་སྙན་ངག་ཕྱོགས་བསྡུས་ཀྱི་དེབ་<<རླབས་ཆེན་གྱི་གསང་བ>>་སོགས་གང་མང་ཡོད་པ་ལས། དེབ་གཅིག་གི་མིང་ཡང་<<ཕྱེད་ཀ་བཞེངས་གྲུབ་པའི་དག་ཞིང>>་ངམ་ལྷ་ཡུལ་ཞེས་པ་འདི་སྦྱར་འདུག སྙན་ངག་འདིའི་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བའི་མ་ཡིག་ཇི་ལྟར་བཙལ་ཡང་མ་རྙེད་པས། དེ་རིང་ཧིནྡཱིའི་ཚགས་པར་<<འཆི་མེད་སྣང་བ>>ར་བཀོད་པ་གཞིར་བཞག་ནས་ཇི་བཞིན་བསྒྱུར་བ་ཡིན།
        ༼ཟླ་བ་གཞོན་ནུས་བསྒྱུར༽

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།