ལོའུ་སེ·གྷྀ་ལུ་ཀྀ (Louise Glück )ཡི་སྙན་ངག་ཚན་པ་གཉིས།

ལོའུ་སེ·གྷྀ་ལུ་ཀྀ མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2020-10-16
          
བྱིན་རླབས།

ཡུལ་ལྗོངས་འདི་སྔར་བཞིན་ལྷོད་ཤིག་ཤིག་རེད
རི་ལྡེབས་ཀྱི་མུན་པ་སྟུག་ཏུ་ཕྱིན
གླང་རྣམས་གཉའ་ལྕགས་སྔོན་པོའི་འོག་ཏུ་ཉལ་འདུག
ཞིང་ཁ་གཙང་ཁྲུས་ཐེངས་ཤིག་བྱས་ནས
ཚར་མའི་ཆུན་པོ་དག་ལམ་འགྲམ་དུ་གྲལ་འགྲིག་པོར་བཞག་པ་དང
ལྗོན་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་མཆེ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་ཟླ་བ་ཤར་འདུག

འདི་ནི་ས་རྒོད་སྟེང་གི་ལོ་ཏོག་དང ཡང་ན་ནད་ཡམས་དྲག་པོ་ཞིག་རེད
དངུལ་སྤྲད་པ་བཞིན ཆུང་མ་སྒེའུ་ཁུང་ཁར་སྙེས་ནས་ལག་པ་ཕྱི་ལ་བརྐྱངས
མྱུ་གུ་དང་གསེར་སེར་པོ
ཚུར་ཤོག ཚུར་ཤོག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞེས་འབོད་དུས

རྣམ་ཤེས་སྡོང་བར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་བྱུང

All Hallows

Even now this landscape is assembling.
The hills darken. The oxen
sleep in their blue yoke,
the fields having been
picked clean, the sheaves
bound evenly and piled at the roadside
among cinquefoil, as the toothed moon rises:

This is the barrenness
of harvest or pestilence
And the wife leaning out the window
with her hand extended, as in payment,
and the seeds
distinct, gold, calling
Come here
Come here, little one

And the soul creeps out of the tree.

རྟ།

ངས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་མ་ཐུབ་པ་གང་ཞིག་རྟ་ཕོས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་སོང་ངམ
ཁྱོད་གཅིག་པུ་ཡིན་དུས་ངས་ཁྱོད་ལ་བལྟས་པ་ཡིན
ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་ཞོན་ནས་ཁང་པའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་ནས་འགྲོ་དུས
ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་རྟའི་རྔོག་མ་ནག་པོའི་ནང་འཆང་འདུག

སྐབས་དེར་ཁྱོད་ཁ་རོག་གེར་ལུས་པའི་ཕ་རོལ་ན་རྫུན་གཏམ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་རྟོགས་སོང
ང་དང་གཉེན་སྒྲིག་ལ་སྡང་སེམས་སྐྱེས་ཤིང་འཕྱ་དམོད་བྱས
ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ང་ཁྱོད་ལ་འཁྱུད་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད
འདབ་ཆགས་ཀྱི་ཀུ་ཅོ་ལྟར ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བོས
ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཁྱོད་ལ་ལྟ་དུས ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་པོར་མངལ་འཁོར་མི་འདུག
ཕར་ཕྱོགས་དེ་ཅི་ཞིག་ལགས

ངའི་བསམ་པར
ཁྱོད་ང་ལས་མགྱོགས་པོ་ཤི་རྒྱུར་བྲེལ་འདུག་པ་ལས
གཞན་ཅི་ཡང་མི་འདུག

ངས་རྨི་ལམ་ཁྲོད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣང་ཞིང་གི་སྐམ་སའི་ཐོག་ཏུ་རྟ་ཞོན་པ་དང
རྟ་ལས་སར་བབས་པ
ཁྱོད་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་ལ་བལྟས་བསྡད
མུན་ནག་གི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ནའང
ངའི་སེམས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་ངའི་གམ་དུ་ཡོང་བཞིན་པའི་སྣང་བ་སྐྱེས་འོངས
མཚན་མོ་སླེབས་པ་ནས ཁོ་ཚོ་གང་ས་གང་དུ་འགྲོ་སོང
ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྗེ་བོ་རེད

ཚུར་ལྟོས་དང ཁྱོད་ཀྱིས་ངས་ཚོར་མེད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ
དུད་འགྲོ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད
མི་ཚེ་འདི་འཆི་བའི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་པ་མ་རེད་དམ

Horse

What does the horse give you
That I cannot give you?

I watch you when you are alone,
When you ride into the field behind the dairy,
Your hands buried in the mare's
Dark mane.

Then I know what lies behind your silence:
Scorn, hatred of me, of marriage. Still,
You want me to touch you; you cry out
As brides cry, but when I look at you I see
There are no children in your body.
Then what is there?

Nothing, I think. Only haste
To die before I die.

In a dream, I watched you ride the horse
Over the dry fields and then
Dismount: you two walked together;
In the dark, you had no shadows.
But I felt them coming toward me
Since at night they go anywhere,
They are their own masters.

Look at me. You think I don't understand?
What is the animal
If not passage out of this life?

ཨ་དོན་ཉིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བསྒྱུར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དབང་མོ།

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག   བཤེར་འཚོལ།བཤེར་འཚོལ།

ལོའུ་སེ·གྷྀ་ལུ་ཀྀ (Louise Glück )ཡི་སྙན་ངག་ཚན་པ་གཉིས།

2020-10-16 ལོའུ་སེ·གྷྀ་ལུ་ཀྀ ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།
          
བྱིན་རླབས།

ཡུལ་ལྗོངས་འདི་སྔར་བཞིན་ལྷོད་ཤིག་ཤིག་རེད
རི་ལྡེབས་ཀྱི་མུན་པ་སྟུག་ཏུ་ཕྱིན
གླང་རྣམས་གཉའ་ལྕགས་སྔོན་པོའི་འོག་ཏུ་ཉལ་འདུག
ཞིང་ཁ་གཙང་ཁྲུས་ཐེངས་ཤིག་བྱས་ནས
ཚར་མའི་ཆུན་པོ་དག་ལམ་འགྲམ་དུ་གྲལ་འགྲིག་པོར་བཞག་པ་དང
ལྗོན་ཤིང་གི་ཚལ་དུ་མཆེ་བ་ལྟར་དཀར་བའི་ཟླ་བ་ཤར་འདུག

འདི་ནི་ས་རྒོད་སྟེང་གི་ལོ་ཏོག་དང ཡང་ན་ནད་ཡམས་དྲག་པོ་ཞིག་རེད
དངུལ་སྤྲད་པ་བཞིན ཆུང་མ་སྒེའུ་ཁུང་ཁར་སྙེས་ནས་ལག་པ་ཕྱི་ལ་བརྐྱངས
མྱུ་གུ་དང་གསེར་སེར་པོ
ཚུར་ཤོག ཚུར་ཤོག ཕྲུ་གུ་ཆུང་ཆུང་ཞེས་འབོད་དུས

རྣམ་ཤེས་སྡོང་བར་ནས་ཕྱིར་ཐོན་བྱུང

All Hallows

Even now this landscape is assembling.
The hills darken. The oxen
sleep in their blue yoke,
the fields having been
picked clean, the sheaves
bound evenly and piled at the roadside
among cinquefoil, as the toothed moon rises:

This is the barrenness
of harvest or pestilence
And the wife leaning out the window
with her hand extended, as in payment,
and the seeds
distinct, gold, calling
Come here
Come here, little one

And the soul creeps out of the tree.

རྟ།

ངས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་མ་ཐུབ་པ་གང་ཞིག་རྟ་ཕོས་ཁྱོད་ལ་སྦྱིན་སོང་ངམ
ཁྱོད་གཅིག་པུ་ཡིན་དུས་ངས་ཁྱོད་ལ་བལྟས་པ་ཡིན
ཁྱོད་ཀྱིས་རྟ་ཞོན་ནས་ཁང་པའི་རྒྱབ་ལོགས་སུ་ཡོད་པའི་ཞིང་ཁ་ནས་འགྲོ་དུས
ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་རྟའི་རྔོག་མ་ནག་པོའི་ནང་འཆང་འདུག

སྐབས་དེར་ཁྱོད་ཁ་རོག་གེར་ལུས་པའི་ཕ་རོལ་ན་རྫུན་གཏམ་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་རྟོགས་སོང
ང་དང་གཉེན་སྒྲིག་ལ་སྡང་སེམས་སྐྱེས་ཤིང་འཕྱ་དམོད་བྱས
ཁྱོད་ཀྱིས་ད་དུང་ཡང་ང་ཁྱོད་ལ་འཁྱུད་པའི་རེ་བ་བཅངས་ཡོད
འདབ་ཆགས་ཀྱི་ཀུ་ཅོ་ལྟར ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐད་གསང་མཐོན་པོས་བོས
ཡིན་ན་ཡང་ངས་ཁྱོད་ལ་ལྟ་དུས ཁྱོད་ཀྱི་ལུས་པོར་མངལ་འཁོར་མི་འདུག
ཕར་ཕྱོགས་དེ་ཅི་ཞིག་ལགས

ངའི་བསམ་པར
ཁྱོད་ང་ལས་མགྱོགས་པོ་ཤི་རྒྱུར་བྲེལ་འདུག་པ་ལས
གཞན་ཅི་ཡང་མི་འདུག

ངས་རྨི་ལམ་ཁྲོད་ནས་ཁྱོད་ཀྱིས་རྣང་ཞིང་གི་སྐམ་སའི་ཐོག་ཏུ་རྟ་ཞོན་པ་དང
རྟ་ལས་སར་བབས་པ
ཁྱོད་རང་གཉིས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བ་བཅས་ལ་བལྟས་བསྡད
མུན་ནག་གི་ཁྲོད་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་མཐོང་རྒྱུ་མེད་ནའང
ངའི་སེམས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་གྲིབ་གཟུགས་ངའི་གམ་དུ་ཡོང་བཞིན་པའི་སྣང་བ་སྐྱེས་འོངས
མཚན་མོ་སླེབས་པ་ནས ཁོ་ཚོ་གང་ས་གང་དུ་འགྲོ་སོང
ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱི་རྗེ་བོ་རེད

ཚུར་ལྟོས་དང ཁྱོད་ཀྱིས་ངས་ཚོར་མེད་འདོད་པ་ཡིན་ནམ
དུད་འགྲོ་ནི་ཅི་ཞིག་རེད
མི་ཚེ་འདི་འཆི་བའི་ཕྱོགས་སུ་བགྲོད་པ་མ་རེད་དམ

Horse

What does the horse give you
That I cannot give you?

I watch you when you are alone,
When you ride into the field behind the dairy,
Your hands buried in the mare's
Dark mane.

Then I know what lies behind your silence:
Scorn, hatred of me, of marriage. Still,
You want me to touch you; you cry out
As brides cry, but when I look at you I see
There are no children in your body.
Then what is there?

Nothing, I think. Only haste
To die before I die.

In a dream, I watched you ride the horse
Over the dry fields and then
Dismount: you two walked together;
In the dark, you had no shadows.
But I felt them coming toward me
Since at night they go anywhere,
They are their own masters.

Look at me. You think I don't understand?
What is the animal
If not passage out of this life?

ཨ་དོན་ཉིས་དབྱིན་ཡིག་ནས་བསྒྱུར།

རྩོམ་སྒྲིག་པ། དབང་མོ།

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།