གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཀློག་པ་པོའི་དཔྱད་མཆན: 《རྫ་སྐྱེས་ཕུར་བའི་སྙན་དེབ་《འཕྲུལ་བའི་ཟླ་བ》པར་སྐྲུན་བྱས་པ།

 • ཐང་མིགip:180.130.251.*
  2018-10-08 12:29:30
  སྐྱབས་ཆེན་ཟེར་བའི་མི་འདིའི་རྩོམ་གྱི་སྟེགས་བུ་འདི་ཁོ་རང་སྒེར་གྱི་ཡིན་པས་ཁོ་རང་གི་ཡིད་ལ་འཐད་པ་དེ་ཚོ་དང་པོའི་གྲོགས་པོ་ཚོའི་སྟེགས་བུ་ཙམ་རེད།  ངས་འདིར་མ་བལྟས་པར་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཕྱིན་སོང་།  འདི་ཡང་ཁོའི་ཡིད་ལ་འཐད་པའམ་གྲོགས་པོ་ངོ་ཤེས་ཤིག་ཡིན་ལས་ཆེ།
 • ཐང་མིགip:221.213.191.*
  2018-10-08 12:27:57
  བདེ་ཆེན་ཟེར་བའི་མི་འདིའི་རྩོམ་གྱི་སྟེགས་བུ་འདི་ཁོ་རང་སྒེར་གྱི་ཡིན་པས་ཁོ་རང་གི་ཡིད་ལ་འཐད་པ་དེ་ཚོ་དང་པོའི་གྲོགས་པོ་ཚོའི་སྟེགས་བུ་ཙམ་རེད།  ངས་འདིར་མ་བལྟས་པར་ལོ་གཉིས་ཙམ་ཕྱིན་སོང་།  
 • གཙང་སྨྱོནip:171.91.27.*
  2018-09-28 14:21:50
  དོ་སྣང་ཡོད།
 • གཙང་སྨྱོནip:171.91.27.*
  2018-09-28 14:21:22
  དོ་སྣང་ཡོད།
 • མེ་རོ།ip:223.220.129.*
  2018-09-25 23:13:14
  ད་བསྡད་ཀིན་བསྡད་ཀིན་གཅན་མེ་སྟག་དང་སྒོ་ཤེས་རབ་གཉིས་ལའང་ཅི་ལས་འདི་ལས་མེད་པ་འདྲ།