ཝེ་ལེམ་བྷེ་ལེ་ཁིའི(1757-1827)སྙན་ངག་གྲགས་ཅན《སྙན་ངག》བོད་འགྱུར་མ།

ཝེ་ལེམ་བྷེ་ལེ་ཁི། མཆོད་མེ་བོད་ཀྱི་རྩོམ་རིག་དྲ་བ། 2019-05-04
The Tyger

                                                                                                                                                              By william Blake

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
    རྒྱ་སྟག

རྒྱ་སྟག་རྒྱ་སྟག་ཁྱོད་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
མུན་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
ལག་པ་ཡང་ནི་མིག་གཉིས་མི་ནུབ་ཅི། །
ཁྱོད་རང་དངངས་པའི་ཚུལ་དང་ཡེ་མཚུངས་སམ། །

རྒྱང་རིང་གཡང་གཟར་ཡང་ནི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་མེ་ལ་འབར་སོང་ངམ། །
ཁྱོད་རང་གཤོག་རྩེར་འགོམ་སྟེ་ཅི་ཞིག་འཚོལ། །
ལག་པ་མེ་ལ་འཆང་བ་དེ་ཡང་ཅི། །

དཔུང་བ་ཡང་ནི་སྒྱུ་རྩལ་འདི་ཅི་རེད། །
ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་རྩ་དྲག་ཏུ་གཅུས་ལགས་སམ། །
ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ནི་ཁྲོས་ཤིང་འགུལ་བའི་ཚེ། །
ལག་པ་རྐང་པ་དག་ནི་འཇིགས་རེ་ཡེར། །

ཐོ་བ་ཡང་ན་ལྕགས་སྒྲོག་འདི་ཅི་ཡིན། །
ཁྱོད་ཀྱི་ཀླད་པ་བཙོས་ཤིང་སྦྱང་ངམ་ཅི། །
སྲ་མཁྲེགས་ལྡན་པའི་གདན་ཁྲི་དེ་ཡང་ཅི། །
འཇིགས་རུང་ཅི་ཡང་འཛིན་ལ་དཔའ་ངར་འདུག །

སྐར་ཚོམ་དག་གིས་རལ་གྲི་གཡུག་པའི་ཚེ། །
ནམ་མཁའ་ལྷན་དུ་མིག་ཆུའི་ཆར་བ་འབབ། །
ཁོ་རང་འཛུམ་གྱིན་རང་གི་བྱས་པར་བལྟའམ། །
ཁོ་ནི་ཁྱོད་ལ་ལུ་གུ་བཟོ་མཁན་ཡིན་ནམ། །

རྒྱ་སྟག་རྒྱ་སྟག་ཁྱོད་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
མུན་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
ལག་པ་ཡང་ནི་མིག་གཉིས་མི་ནུབ་ཅི། །
ཁྱོད་རང་དངངས་པའི་ཚུལ་དང་ཡེ་མཚུངས་སམ། །

                             ཨ་དོན་ཉིས་བསྒྱུར།
 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།


  (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)


 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

གཟིམས་པ་མེད་པའི་མཆོད་མེ། དབྱངས་གསལ་སོ་བཞིའི་མཛེས་སྡུག  RSSསྔོན་མངག

ཝེ་ལེམ་བྷེ་ལེ་ཁིའི(1757-1827)སྙན་ངག་གྲགས་ཅན《སྙན་ངག》བོད་འགྱུར་མ།

2019-05-04 ཝེ་ལེམ་བྷེ་ལེ་ཁི། ཀློག་གྲངས། མཆན ཡོད།
The Tyger

                                                                                                                                                              By william Blake

Tyger Tyger, burning bright,
In the forests of the night;
What immortal hand or eye,
Could frame thy fearful symmetry?

In what distant deeps or skies.
Burnt the fire of thine eyes?
On what wings dare he aspire?
What the hand, dare seize the fire?

And what shoulder, & what art,
Could twist the sinews of thy heart?
And when thy heart began to beat,
What dread hand? & what dread feet?

What the hammer? what the chain,
In what furnace was thy brain?
What the anvil? what dread grasp,
Dare its deadly terrors clasp!

When the stars threw down their spears
And water'd heaven with their tears:
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make thee?

Tyger Tyger burning bright,
In the forests of the night:
What immortal hand or eye,
Dare frame thy fearful symmetry?
    རྒྱ་སྟག

རྒྱ་སྟག་རྒྱ་སྟག་ཁྱོད་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
མུན་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
ལག་པ་ཡང་ནི་མིག་གཉིས་མི་ནུབ་ཅི། །
ཁྱོད་རང་དངངས་པའི་ཚུལ་དང་ཡེ་མཚུངས་སམ། །

རྒྱང་རིང་གཡང་གཟར་ཡང་ནི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །
ཁྱོད་ཀྱི་མིག་ཟུང་མེ་ལ་འབར་སོང་ངམ། །
ཁྱོད་རང་གཤོག་རྩེར་འགོམ་སྟེ་ཅི་ཞིག་འཚོལ། །
ལག་པ་མེ་ལ་འཆང་བ་དེ་ཡང་ཅི། །

དཔུང་བ་ཡང་ནི་སྒྱུ་རྩལ་འདི་ཅི་རེད། །
ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་རྩ་དྲག་ཏུ་གཅུས་ལགས་སམ། །
ཁྱོད་ཀྱི་སྙིང་ནི་ཁྲོས་ཤིང་འགུལ་བའི་ཚེ། །
ལག་པ་རྐང་པ་དག་ནི་འཇིགས་རེ་ཡེར། །

ཐོ་བ་ཡང་ན་ལྕགས་སྒྲོག་འདི་ཅི་ཡིན། །
ཁྱོད་ཀྱི་ཀླད་པ་བཙོས་ཤིང་སྦྱང་ངམ་ཅི། །
སྲ་མཁྲེགས་ལྡན་པའི་གདན་ཁྲི་དེ་ཡང་ཅི། །
འཇིགས་རུང་ཅི་ཡང་འཛིན་ལ་དཔའ་ངར་འདུག །

སྐར་ཚོམ་དག་གིས་རལ་གྲི་གཡུག་པའི་ཚེ། །
ནམ་མཁའ་ལྷན་དུ་མིག་ཆུའི་ཆར་བ་འབབ། །
ཁོ་རང་འཛུམ་གྱིན་རང་གི་བྱས་པར་བལྟའམ། །
ཁོ་ནི་ཁྱོད་ལ་ལུ་གུ་བཟོ་མཁན་ཡིན་ནམ། །

རྒྱ་སྟག་རྒྱ་སྟག་ཁྱོད་ནི་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
མུན་པའི་ནགས་ཚལ་ནང་དུ་འོད་ཆེམ་ཆེམ། །
ལག་པ་ཡང་ནི་མིག་གཉིས་མི་ནུབ་ཅི། །
ཁྱོད་རང་དངངས་པའི་ཚུལ་དང་ཡེ་མཚུངས་སམ། །

                             ཨ་དོན་ཉིས་བསྒྱུར།
 
རྩོམ་སྒྲིག་པ། ལྷ་སྐྱིད།


  (མཆོད་མེའི་པར་དབང་གཞན་གྱིས་དགོལ་མི་རུང)


 

རྩོམ་ཁུངས། ངེད་དྲ་བ།

དཔྱད་མཆན ཡོངས་སུ་གཟིགས།དཔྱད་མཆན།

མིང་མི་འགོད་པར་སྤེལ།